De NBF is de oudste en grootste beroepsvereniging in de av-sector. Vrijwel alle disciplines in de Nederlandse film- en televisie industrie zijn vertegenwoordigd.

Sinds de oprichting in 1952 is haar voornaamste doelstelling: het behartigen en bevorderen van de sociale en culturele belangen van de Nederlandse film- en televisieproductie en de daarbij betrokkenen. 

De overige doelstellingen van de NBF zijn individuele en branche-overkoepelende belangenbehartiging, serviceverlening en informatievoorziening voor film- en televisiemakers.


BESTUUR

BUREAU

Iris Hogendoorn
producer events & communicatie

Mathijs Mulder
bureaumedewerker
nbf@nbf.nl

CONTACT

020-6646588

nbf@nbf.nl

Tolstraat 182 (Cinetol)
1074 VM Amsterdam

KVK: 40533335
bank: NL87SNSB0939199637
BIC: SNSBNL2A
t.n.v. de NBF te Amsterdam


LIDMAATSCHAP VAN DE NBF

Dankzij de leden kan de NBF zich inzetten voor een sterke audiovisuele sector. Met je lidmaatschap maak je het bovendien mogelijk dat de NBF events kan organiseren, zoals de jaarlijkse sectorbrede nieuwjaarsreceptie. Het NBF-lidmaatschap geeft je toegang tot een breed netwerk aan av-professionals en je profiteert van kortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen, opleidingen en filmbezoek. Het NBF servicebureau staat voor je klaar om je te helpen.

De NBF biedt het lidmaatschap aan tegen verschillende tarieven. Er zijn kortingen voor professionals die van meerdere verenigingen lid zijn, en je kunt ook je partner voordelig lid maken. Jongeren en starters profiteren van een lage contributie en op je 67ste levensjaar wordt je voor een eenmalig bedrag levenslid. Alle leden kunnen gebruik maken van dezelfde services en voordelen, enkel het tarief verschilt.


STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE NBF

Statuten en reglementen van de NBF


ALGEMENE VOORWAARDEN NBF

NBF-leden mogen gebruik maken van onze Algemene Voorwaarden

Link ernaar in je mails en op je website, en stuur ze mee met je overeenkomsten en offertes.

De voorwaarden zijn te vinden op onze site via deze link: https://nbf.nl/Algemene-Voorwaarden-NBF.pdf

De Algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 20/2022


GESCHIEDENIS VAN DE NBF

1952: Oprichting
De NBF komt voort uit de Bond van Nederlandse Cineasten (BVNC), deze bond is op 30 oktober 1945 opgericht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog voelde men de behoefte om samen te werken aan het opbouwen van een Nederlandse filmproductie die tijdens de bezetting geheel stil was komen te liggen. In 1952 zoekt de Nederlandse Beroepsorganisatie voor de Filmproductie, die bestaat uit directies van grotere filmproductiebedrijven, toenadering tot de BVCN. Men besluit beide verenigen op te heffen en een nieuwe vereniging op te richten: de Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers.

1656: Continuiteit van de filmproductie
Enkele NBF-leden zijn op persoonlijke titel betrokken bij de oprichting van het Productiefonds en nemen zitting in het bestuur van deze stichting. Met dit Productiefonds komen structureel middelen beschikbaar die de continuïteit in de filmproductie moeten bevorderen. Maar nut en noodzaak daarvan moet met regelmaat verdedigd worden, de NBF verzet zich als overheid wil bezuinigen op dit fonds en spreekt zich uit tegen de terugverdienverplichting.

1969: Arbeidsomstandigheden
De aandacht verschuift naar de arbeidsomstandigheden van filmmakers. De NBF stelt standaardcontracten op en zorgt dat filmmaker als volwaardig beroep wordt aangezien. Filmmakers kunnen bijvoorbeeld vanaf 1969 terecht bij het Arbeidsbureau voor een een uitkering.

1972: Televisiemakers
In 1972 jaar sluit Groep 73, de Beroepsvereniging van Creatieve Televisiemedewerkers, zich bij de NBF aan. Daarmee verdubbelt het aantal leden en past men de naam aan tot Audiovisuele Beroepsvereniging NBF.

1979: Schisma
Eind jaren zeventig splitst de eerste groep zich af van de NBF. Er ontstaat in 1979 onenigheid over het plan van de Raad voor de Kunst voor een Filmcentrum, waarmee de verdeling van overheidsgeld meer ten gunste zal gaan komen van kleinere, meer artistieke producties. De NFB ondersteunt de nota, maar bij een aantal leden roep het plan weerstand op. In 1980 zeggen daarom een aantal grote cineasten en producenten, waaronder Bert Haanstra, Jef Rademakers, Wim Verstappen en Rob Houwer, hun lidmaatschap op en richten niet veel later het Genootschap Nederlandse Speelfilmmakers (GNS) op.

1982: Filmfront
In het voorjaar van 1982 kondigt minister van CRM aan dat er 1 miljoen bezuinigd zal worden op filmproductie. Er verdwijnt een half miljoen bij het Productiefonds en een half miljoen bij het fonds voor korte, kunstzinnige en culturele films wat via CRM aan te vragen is. Het is voor het verscheurde beroepsveld de aanleiding om de geschillen opzij te zetten. De NBF neemt het voortouw en richt de werkgroep Filmfront op, waarbij naast leden van GNS, ook de de Bioscoopbond, Stichting Productiefonds voor de Nederlandse Film en leden van de Raad voor de Kunst zijn aangesloten.

Samen presenteren ze op 26 april 1983 de nota De toekomst van de Nederlandse film. In de nota vraagt het Filmfront aandacht voor de zeer geringe overheidsbijdrage aan de Nederlandse film, en pleit de werkgroep voor een aantal maatregelen die de Nederlandse filmindustrie bevorderen. Veel van de aanbevelingen zijn gebaseerd op succesvolle regelingen in andere Europese landen.

1990-1994: OVAV-verklaring beschermt freelancers en producenten
Eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 komt een grote groep producenten en freelance film- en televisiemakers in de problemen omdat het GAK (voorloper van het UWV) oordeelt dat het werk van de freelancers plaatsvindt op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl de producenten en freelancers er zelf vanuit gaan dat er sprake is van een opdrachtovereenkomst. Dit heeft grote financiële gevolgen; het risico op naheffingen voor de producent en het verlies van de status als zelfstandig ondernemer (met bijhorende fiscale voorzieningen) voor de betreffende freelancers. NBF neemt het initiatief om de AV-sector te organiseren en gezamenlijk het gesprek aan te gaan met het GAK en de betrokken bedrijfsvereniging. Dit lange, intensieve en uiteindelijk succesvolle overleg resulteert in de invoering van de OVAV-verklaring (ondernemersverklaring audiovisuele branche). Zelfstandige freelancers kunnen de verklaring bij het GAK aanvragen en met deze verklaring loopt de producent geen risico op naheffing. De OVAV-verklaring is in 2002 vervangen door de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), een verklaring die in alle sectoren, dus niet alleen in de AV-sector, gebruikt kan worden en die door de belastingdienst werd afgegeven.

2000: Federatie Filmbelangen
Het Filmfront wordt in de jaren negentig voortgezet als Samenwerkende Film Organisaties (SFO). Maar van sectorbrede samenwerking is in de jaren negentig steeds minder sprake. Elk departement heeft inmiddels een eigen vereniging opgericht. De NBF blijft de grootste en meest inclusieve beroepsvereniging, maar door de versplintering wordt het steeds moeizamer om als sector een goede gesprekspartner te vormen richting kabinet en beleidsmakers. In 2000 keert het tij middels samenwerkingsverband Federatie Filmbelangen. Onder leiding van Bouke Beumer zetten NBF, het Filmfonds, de producenten en andere vakverenigingen zich in voor het behoud van de cv-regeling en voor meer dramaproducties op de televisie.

Ik heb de indruk dat de filmsector dankzij de Federatie Filmbelangen als zodanig een belangrijkere rol is gaan spelen op de ministeries, er zijn meer contacten. Ook vanuit de ministeries nemen ze meer contact met ons op. We hebben onze eigen plaats verworven. De overheid wil het liefst een centrale gesprekspartner. Het beroerdst vinden ze daar om via verschillende kanalen te moeten onderhandelen. Je redt het als sector dan ook uiteindelijk niet met incidentele acties.

Bouke Beumer, voorzitter Federatie filmbelangen in 2002 (bron)

De Federatie Filmbelangen komt na zo’n tien jaar in zwaar weer en een herstart in 2009 mag niet baten. NBF-voorzitter Hans Bosscher probeert de samenwerking tussen de verschillende belangenverenigingen weer te herstellen en start in 2010 met het Voorzittersoverleg.

2010: NBF als sectorbrede gids
De NBF pakt steeds meer de rol van gids door de av-wereld op zich. De jaarlijkse NBF gids wijst film- en televisiemakers de weg en je telt eigenlijk niet mee als je daar niet in staat. Later ontwikkelt de NBF een website met hetzelfde doel, als ook een app. Het NBF-bureau is met twee medewerkers een full service bureau waar leden met uiteenlopende vragen terecht kunnen. Er worden kortingsacties, collectieve verzekeringen en evenementen geregeld. Om de samenwerking tussen het nimmer groeiend aantal vakverenigingen en branche-organisaties te bevorderen initieert en organiseert de NBF één jaarlijks gezamenlijke bijeenkomst voor de hele sector; de sectorbrede nieuwjaarsreceptie.

2020: Corona
De corona-pandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen hebben voor de av-sector en de gehele culturele sector grote gevolgen. De NBF zoekt aansluiting bij de Creatieve Coalitie die samen met een aantal andere koepelorganisaties actie voert voor passende steunmaatregelen voor makers in de creatieve sector. In een tijd dat steeds minder mensen lid worden van verenigingen en ook het ledental van de NBF terugloopt, wordt ineens duidelijk hoe belangrijk het is dat er namens de sector één gesprekspartner is voor de overheid.

Als grootste beroepsvereniging met een eigen bureau is de NBF in staat om een corona-helpdesk op te zetten. De NBF informeert makers over de maatregelen en biedt advies op maat. Bestuursleden zijn betrokken bij het opstellen van het COVID-19 protocol en toolkit voor de audiovisuele sector.


ERELEDEN

Het erelidmaatschap van de NBF wordt toegekend aan personen die van bijzondere en grote betekenis zijn geweest voor de Nederlandse film- en televisiewereld.

Willeke van Ammelrooy
Sonja Barend
Ytzen Brusse †
Nico Crama
Ken Dyer
Eddy van der Enden †
Louis van Gasteren †
Bert Haanstra †
Charles Huguenot van der Linden †
Joris Ivens †
Ot Louw
Emiel van Moerkerken †
Wim Povel †
Fons Rademakers †
Netty Rosenfeld †
George Sluizer †
Jan Gerhard Toonder †
Paul Verhoeven
Eduard J. Verschueren †
Erik de Vries  †

Leden van verdienste zijn zij die, op grond van hun bijzondere verdiensten voor de NBF, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

Philip Bloemendal †
Hans Bosscher
Edith Cremers
Math van Duurling
P. Hans Frankfurther †
Erik Fransman
Aart C. Gisolf
Guy Molin
Jaap Nieuwenhuis
Christiaan van Nieuwenhuijzen
Frits Oostvogel
Ger Poppelaars
Carlos Pons
Winnie van Putten
Ryclef Rienstra
Jaap van Rij †
Jan van Sandwijk
Veroniek Schaafsma
Anton Scholten
Valérie Schuit
René Solleveld
Hans van Tiel
Barbara Truyen
Willem Wanrooy
Jan Wiegel
Annegriet Wietsma


PARTNERS

De NBF is in haar voortbestaan in grote mate afhankelijk van bijdragen van partners.

Als partner van de NBF verbind je je met de oudste beroepsvereniging in de audiovisuele sector en draag je direct bij aan een gezond film- en televisieklimaat. Hiernaast steun je een grote schare van bijna 700 leden, die allen professioneel werkzaam zijn in de branche in verschillende disciplines.

De NBF onderhoudt een nauwe band met haar leden en andere organisaties in het veld en heeft daardoor een groot actief bereik onder AV-professionals. Met onze wekelijkse nieuwsbrief, ledenmailings, website en events zijn er genoeg mogelijkheden om contact te leggen met onze achterban.

Interesse om partner te worden?
Neem contact op met het NBF-kantoor via nbf@nbf.nl of 020-6646588 voor een aanbod op maat.

Filmmore is a leading full service postproduction, editing and vfx facility for feature film, documentary and television.


ABOUT NBF

The NBF is the Dutch Association of Film and TV professionals, founded in 1952. It’s the oldest professional association in the media field in the Netherlands. The NBF represents all disciplines in the film- and television area, and is a service association for employees as well as employers. The main concern of the NBF is stimulating the social and cultural interests of the Dutch movie- and television production and the professionals concerned.  An other important focus of the association is to stimulate the contact between the members, government and the Dutch society in general.

Other important goals of the NBF are the protection of interests of individual professionals and the film and television area in general and providing several services and information about the branch of industry. Because of years of experience, a lot of knowledge and expertise has been generated. NBF members profit from collective discounts on insurances and other advantages. The NBF organizes networking events to provide the opportunity  to connect with other professionals in specialized fields, as well as themed events to gain knowledge about new relevant developments.

Contact our bureau for more information!