Vacatures de Kunstenbond


De Kun­sten­bond is de vak­bond voor alle wer­ken­den in de cre­a­tie­ve en cul­tu­re­le sec­tor. We be­har­ti­gen de col­lec­tie­ve be­lan­gen van werk­ne­mers én zzp’ers in de sec­tor, bij­voor­beeld door po­li­tie­ke lobby en on­der­han­de­lin­gen over cao’s en so­ci­a­le plan­nen. Daar­naast komen we op voor de be­lan­gen van in­di­vi­du­e­le leden en geven we ad­vies, trai­ning en rechts­bij­stand.

Al onze werk­zaam­he­den zijn ge­richt op het ver­be­te­ren van de po­si­tie van wer­ken­den in de cul­tu­re­le en cre­a­tie­ve sec­tor. Eer­lij­ke be­ta­ling, een vei­li­ge werk­om­ge­ving en een ster­ke ver­e­ni­ging. Daar staan wij voor.

De Kun­sten­bond is een ver­e­ni­ging van en voor leden. Onze leden zijn ge­or­ga­ni­seerd in ver­schil­len­de Vak­groe­pen: Mu­ziek, Beel­dend, The­a­ter en Dans, Kunst­edu­ca­tie en DAMD. Het be­stuur en de le­den­raad be­staan uit een af­vaar­di­ging van de vak­groe­pen. Van­uit Am­ster­dam wer­ken we met 20 col­le­ga’s voor deze leden.

Op dit moment zijn er bij de Kunstenbond twee vacatures beschikbaar.

JURIDISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (32 UUR)

In deze functie vervul je een dubbelrol:

Aan de ene kant ondersteun je het bestuur met het organiseren van vergaderingen, verslaglegging, het bewaken van deadlines en het up-​to-date houden van statuten en reglementen. Je bent daarbij ook een vraagbaak voor het Verenigingsbestuur en de Vakgroepsbesturen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor:

Aan de andere kant ben je deel van het team van advocaten en juristen die juridische ondersteuning bieden aan de leden van de Kunstenbond. Je bent het eerste aanspreekpunt voor leden die bellen met vragen of ondersteuning bij een zaak. Je geeft waar mogelijk eerstelijns hulp en je ondersteunt de advocaten en juristen bij opstellen en onderhouden van dossiers.

Voor beide rollen is het van het grootste belang dat je op een gestructureerde manier werkt, zorgvuldig bent, op een vertrouwelijke manier omgaat met de informatie die je ontvangt en initiatief neemt, zowel in de Werkorganisatie als in de Vereniging.

Klik hier voor meer informatie

COÖRDINATOR BEDRIJFSVOERING / CONTROLLER (0.7 FTE)

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de inrichting, ontwikkeling en optimalisering van de bedrijfsvoeringsprocessen. Vanuit deze functie ben je ook verantwoordelijk voor de financiële administratie, de automatisering en de planning en control cyclus voor de werkorganisatie en de vereniging. Je bent een klankbord en adviseur voor de directeur voor de organisatieontwikkeling en je bent het aanspreekpunt voor (de penningmeester van) het bestuur voor begroting en verslaglegging.

De Kunstenbond werkt op veel manieren samen met andere organisaties in een dynamisch en complex werkveld. Vanuit deze functie ben je verantwoordelijk voor het helpen inrichten en monitoren van samenwerkingsafspraken met andere organisaties, zowel op organisatieniveau als ook in de uitvoering van (gezamenlijke) subsidieprojecten.

De uitvoering van zowel de financiële administratie als de kantoorautomatisering is uitbesteed aan externe partijen. Als opdrachtgever ben je vanuit de Kunstenbond verantwoordelijk voor de aansturing van deze diensten en de ontwikkeling van deze relatie zodat die optimaal aansluit op de wensen van de collega’s en van de vereniging.

Klik hier voor meer informatie