Nieuw Financieel en Productioneel Protocol per 1 januari 2022

In het kader van het huidige beleidsplan (2021-2024) wordt gezocht naar een betere aansluiting van het cultuurbeleid op het mediabeleid. Het doel daarbij is het aanbod van onafhankelijke Nederlandse films, series en documentaires te behouden en te versterken tegen de achtergrond van een snel veranderende internationale markt. De concurrentie is de laatste jaren veel groter geworden en de zichtbaarheid van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod staat onder druk. Vanuit die optiek werkt het Fonds toe naar de versterking van onafhankelijke culturele producties die ook mede met een fondsbijdrage tot stand komen.

Een van de veranderingen in het financieringssysteem is de overheveling van de geoormerkte OCW-bijdrage voor film van het CoBO naar het Fonds. De verhoging van het speelfilmbudget van het Filmfonds zal voor de komende twee jaar €5 miljoen per jaar bedragen en vanaf 2024 jaarlijks €6,3 miljoen. Hiermee krijgt het Filmfonds meer speelruimte om Nederlandse speelfilms van onafhankelijke producenten te ondersteunen, met – net als in de voorliggende jaren – een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen mainstream en arthouse/cross-overfilms. Daarbij verdwijnen aparte toeslagen en matchingbijdragen, maar is de basisbijdrage van het Fonds in de realisering zodanig dat het een sterke uitgangspositie betekent voor de producent voor verdere financiering.

Met het voortduren van de coronapandemie blijft het actuele COVID-19 Protocol AV Sector van en voor de Nederlandse film- en av-sector ons uitgangspunt. Steunmaatregelen ter dekking van meerkosten voor productie en distributie blijven dan ook van kracht. Zo ook de garantieregeling pandemie die zelfs verbreed wordt naar televisiedocumentaires en drama-, animatie- en documentaireseries van de publieke omroep.

Bekijk het complete protocol hier.