Covid protocol

Gevolgen extra maatregelen 28 nov. + versie 6.3 COVID-19 Protocol voor de AV-sector

Vanaf 28 november 2021 zijn aangescherpte maatregelen van kracht. Deze zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen, om zodoende het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De maatregelen gaan in op zondag 28 november (05:00 uur) en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld. 

Evenals in de periode hiervoor geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties doorgang kunnen vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Deze werkzaamheden gelden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

Avond-lockdown
Vanaf 28 november geldt een zogenaamde avond-lockdown, met een verplichte sluitingstijd tussen 17:00 uur en 05:00 uur voor horeca, evenementen, niet-essentiële detailhandel, bepaalde dienstverlening aan het publiek, locaties voor de vertoning en beoefening door amateurs van kunst, cultuur en sport.

Er geldt een uitzondering voor professionele kunst- en cultuurbeoefening en andere activiteiten en groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, onder de voorwaarde dat hierbij geen publiekaanwezig is.

Dit betekent dat repetities, het maken van opnamen in de studio of op locatie voor professionele audiovisuele producties, het streamen van voorstellingen en uitvoeringen zonder publiek ook tussen 17:00 uur en 05:00 uur zijn toegestaan.  

Op de werkvloer 

 • De extra maatregelen leiden niet tot wijzigingen in het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Het protocol hanteert de 1,5 meter afstand tot anderen als uitgangspunt sinds het begin van de pandemie. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, schrijft het protocol voor welke aanvullende voorzorgsmaatregelen men moet treffen.
 • (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. 
 • Om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren adviseert de werkgroep met klem – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – tenminste tweewekelijks preventief te testen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. 

In aanvulling hierop wordt nadrukkelijk geadviseerd:  

 • Een projectplan op te stellen waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol. 
 • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op de naleving van het protocol. 
 • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats). 
 • Bij opnamen op locatie altijd de gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf te informeren om onduidelijkheid te voorkomen.

Publiek + coronatoegangsbewijs 

Het is sinds 5 juni 2021 opnieuw toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen. Hierbij is de regelgeving voor bezoek aan theaters, bioscopen, (pop)podia en concertzalen van toepassing.    

De maatregelen van 13 november blijven van kracht.
Daarbovenop gelden vanaf 28 november extra maatregelen:
 

 • Publiek mag alleen tussen 05:00 uur en 17:00 uur worden toegelaten. 
 • Een vaste zitplaats is verplicht. Op locaties zonder vaste zitplaats en geen doorstroom kan voorlopig geen publiek worden ontvangen. 
 • Voor alle bezoekers vanaf 13 jaar is toegang alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Daarnaast moet er ook 1,5 meter afstand tot anderen worden aangehouden (in doorstroomlocaties geldt 1 persoon per 5 m2).
  Het dragen van een mondkapje is verplicht, alleen op de vaste zitplaats mag het af. De maximale groepsgrootte is 1.250 personen. 
 • Voor bezoekers vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Als coronatoegangsbewijs kan een negatieve testuitslag met een maximale geldigheidsduur van 24 uur worden gebruikt, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck-app. 
 • Voor de horecafaciliteiten van culturele instellingen incl. opnamestudio’s geldt de algemene sluitingstijd tussen 17:00 uur en 05:00 uur.  
 • Het coronatoegangsbewijs is bedoeld om publiek toegang te verlenen. Degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten (werknemers, vrijwilligers en artiesten) zijn vooralsnog uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Personen die beroeps- of bedrijfsmatig bij de activiteit betrokken zijn en die niet gevaccineerd of hersteld zijn worden dringend geadviseerd zich voorafgaand aan de activiteit te laten testen. Let op: Bent u te gast op een locatie waar een locatiehouder het coronatoegangsbewijs van bezoekers moet controleren informeer uw ploeg dat ook hen gevraagd kan worden een coronatoegangsbewijs te tonen. 

Reizen

Let op: Vanaf 26 november 2021 geldt voor een aantal landen met een zeer hoog risico een vliegverbod voor vluchten met passagiers naar Nederland en de BES-eilanden.   

Algemene regels

 •  Houd u aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus:
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen, ook als u volledig gevaccineerd bent. 
  • Was vaak en goed uw handen; hoest of nies in uw elleboog; schud geen handen.           
  • Houd 1,5 meter afstand van iedereen die niet bij u thuis woont.          
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. 
 • Als een persoon besmet is dan moeten al zijn/haar huisgenoten – gevaccineerd en ongevaccineerd – in quarantaine.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Steun getroffen sectoren

Middels de Taskforce culturele en creatieve sector dringen we bij het kabinet aan op ondersteuning van werkenden, ondernemingen en instellingen. Dat gaat zowel om generieke maatregelen (NOW, TVL, TOZO, TONK) als sectorspecifieke steun.

Zie ook dit bericht: https://www.kunsten92.nl/verzwaring-van-coronamaatregelen-heeft-grote-impact-op-culturele-en-creatieve-sector/

Bron: de werkgroep COVID-19 Protocol onder leiding van Doreen Boonekamp, en de bureaus van NCP en NAPA