Platform ACCT vernieuwt rekentool ‘cao-lonen naar zzp-tarieven’

Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst is er nu ook een rekentool. De tool is geen resultaat van onderhandelingen tussen sociale partners, maar leunt op de uitgangspunten van het Ministerie van SZW (wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen) en het flexicurity-principe ‘meer onzekerheid = hogere beloning’. De tool maakt hiermee een vergelijking voor afzonderlijke cao-domeinen zichtbaar.

Met behulp van deze rekentool kun je eenvoudig een cao-salaris omrekenen naar een zzp-tarief in het kader van de Fair Practice Code. Deze tool is zowel door werkenden als werkgevenden in te vullen. Platform ACCT heeft alvast de cao’s in de culturele en creatieve sector voor je uitgepluisd. Je hoeft alleen nog maar het bruto maandloon uit de betreffende cao in te voeren. Daarbij dien je rekening te houden met de functie(schaal) en eventuele relevante ervaringsjaren. Gebruik de cao-kaart om de relevante cao’s en loontabellen te raadplegen.

Platform ACCT heeft voor een eenvoudige, eenvormige opzet gekozen en alleen de belangrijkste, in alle individuele gevallen voorkomende, elementen uit de cao’s in de berekening opgenomen. Dat betekent dat zeker niet alle werknemersrechten en -voorzieningen werden meegenomen, terwijl deze wel een waarde vertegenwoordigen. Het verdient aanbeveling daar rekening mee te houden. Ook houdt de uitkomst slechts beperkt rekening met de bijkomende kosten van een zzp’er.

Je kunt de standaardberekening volgen of persoonlijke voorkeuren aangeven. Daarnaast kun je rekening houden met aangepaste tarieven voor korte of kleine contracten; het zogenaamde flexicurity-principe. De zzp’er biedt de opdrachtgever namelijk flexibiliteit, en krijgt daar onzekerheid voor terug. In het rapport van de commissie Borstlap wordt ook benadrukt dat er “beprijzing van flex” nodig is.

De rekentool houdt er rekening mee dat niet alle door een zzp’er aan zijn onderneming bestede uren in rekening te brengen zijn. Daarnaast houdt de tool er rekening mee dat voor een korte opdracht of voor een beperkt aantal uren per week een hoger tarief redelijk is.

In enkele cao’s/sectoren zijn (inmiddels) afspraken gemaakt over minimum tarieven voor zzp’ers. Wanneer daar sprake van is dan wordt hier in de calculator naar verwezen. Deze tool is dus juist als hulpmiddel bedoeld voor die sectoren en plaatsen waar nog geen afspraken zijn gemaakt.

Let wel: deze rekentool geeft een eerlijke vergelijking tussen een cao-loon en een zzp-tarief. Het biedt geen (bindend) adviestarief.

Ga hier naar de nieuwe versie van de rekentool.

Bron: Platform ACCT