Bekeuringen bij opnames videoclip in Lijnden: reactie werkgroep coronaprotocol, NAPA en NCP

Namens de werkgroep COVID-19 protocol audiovisuele sector, NAPA en NCP sturen wij jullie graag onderstaand bericht naar aanleiding van het voorval in Lijnden. Vanuit de werkgroep is contact gelegd met het verantwoordelijke productiebedrijf en met de gemeente Haarlemmermeer / Veiligheidsregio Kennemerland. Ook is er met vertegenwoordigers van enkele branche- en beroepsorganisatie en met het ministerie van OCW overleg gevoerd. Dit omdat het voorval direct betrekking heeft op het functioneren van het COVID-19 protocol en omdat het tot de nodige beroering heeft geleid binnen de audiovisuele sector.  

Donderdag 14 januari 2021 kwam in het nieuws dat een groep van 66 personen is beboet wegens niet naleven van de coronaregels bij opnames van een videoclip in een bedrijfspand in Lijnden.

Naar aanleiding van dit voorval benadrukt de werkgroep die toeziet op het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector dat het zeer belangrijk is dat producenten en andere AV-professionals voorafgaand aan opnames kennis nemen van de actuele voorwaarden waaronder het toegestaan is om werkzaamheden te continueren. Bij opnamen op locatie adviseert de werkgroep altijd de betreffende gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf te informeren, om onduidelijkheid te voorkomen. 

De corona-pandemie vergt het uiterste van iedereen om verspreiding te voorkomen. In de AV-sector dragen producenten, daarbij ondersteund door uitvoerend producenten en locatiemanagers, een bijzondere verantwoordelijkheid om een veilige werksituatie te waarborgen. Zij moeten opnames zo organiseren dat de actuele richtlijnen van de overheid en het RIVM en het COVID-19 protocol voor de AV-sector worden toegepast in de eigen praktijk. Dat zal per productie en per werksituatie verschillen. Het is aan betrokken partijen zelf om, rekening houdend met alle te nemen voorzorgsmaatregelen, af te wegen of een audiovisuele productie door kan gaan.    

Voorwaarden  
Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook in de periode van 15 december 2020 t/m (ten minste) 9 februari 2021 kunnen deze werkzaamheden worden voortgezet mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

  • Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.  
  • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.  
  • Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m ten minste 9 februari 2021).  
  • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten in afstemming met locatiemanagers EXTRA kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand. Vermijd alle niet-noodzakelijke reizen. 

Voor meer informatie over het protocol en de werkgroep, zie:https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html


Met vriendelijke groet, namens Doreen Boonekamp (werkgroep), Raymond Frenken (NAPA) en Jaap Visser (NCP)