Oproep Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario

Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De prijs voor de winnaar bedraagt € 5.000,00. De inschrijving startte op 25 november en sluit op 1 juni 2021.

Voorwaarden voor het deelnemen

  • De inzending moet bestaan uit een uitgewerkt scenario voor speelfilm van minimaal 75 tot maximaal 120 pagina’s, voorzien van een logline van drie regels en een synopsis van maximaal een A4.
  • Het in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijk werk mag geen vertaling of bewerking zijn van een roman, novelle, toneelspel, etc.
  • Voor de inzending mag hooguit subsidie voor scenario-ontwikkeling zijn ontvangen van het Nederlands Filmfonds en scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.
  • Maximaal één inzending per deelnemer. Een inzending van meerdere deelnemers is mogelijk.
  • Teksten waarop de naam van de auteur is vermeld, worden van de wedstrijd uitgesloten.

Inzenden

  • Per e-mail met als bijlage één bestand bevattende de logline, de synopsis en de tekst van het scenario, aan te leveren in pdf, geformatteerd volgens de industriestandaard, bij voorkeur Final Draft met vermelding van de titel.
  • In de aanbiedingsmail opgave van de titel, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer van de auteur(s).
  • Vermeld als onderwerp van de e-mail: “ANV inzending scenario titel van de inzending”.
  • Zenden naar: Algemeen-Nederlands Verbond: info@anv.nl.

Duur

De inschrijving start op 25 november 2020 en sluit op 1 juni 2021.

Jury, selectie, prijsuitreiking, vervolg

Een onafhankelijke jury zal de inzendingen anoniem ter beoordeling voorgelegd krijgen. De prijsuitreiking is in het najaar van 2020. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de wedstrijd een kort inhoudelijk commentaar van de jury op hun inzending.

Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ANV-bestuur.

Door het loutere feit van inzending gaat de auteur akkoord met de gestelde voorwaarden.

Indien de kwaliteit van de ingediende scenario’s onvoldoende is om voor de prijs in aanmerking te komen, behoudt het ANV zich het recht voor de prijs niet uit te reiken.

Meer info