Verslag Begrotingsdebat in de Tweede Kamer op 23 november 2020

Tijdens het Begrotingsdebat Cultuur gisteren in de Tweede Kamer stonden de Cultuurnota 2021 – 2024 en de Coronacrisis als belangrijkste onderwerpen op de agenda. Een groot aantal organisaties uit de culturele en creatieve sector had een pleidooi aan de Kamer gestuurd.

Inbreng van de Kamer
De zorgen van de Kamerleden – waar het ging over de Cultuurnota 2021 – 2024 – richtten zich vooral op talentontwikkeling, met name over 2 positief beoordeelde maar niet gehonoreerde organisaties. En op bibliotheken, waarvan een deel met sluiting wordt bedreigd, en op het voortbestaan van de regeling Omscholing Dansers Nederland. De Kamer vroeg ook aandacht voor instellingen die bij het Fonds Cultuurparticipatie buiten de boot vallen, met name in de popsector.

De cultuurwoordvoerders pleitten bovendien vooral voor perspectief voor de sector in deze crisis: zij willen niet alleen dat de routekaart voor cultuur wordt meegenomen in de routekaart van het kabinet, maar ook dat de Fieldlabs alle ruimte krijgen en zo spoedig mogelijk van start kunnen gaan. Daarnaast is een terugkerende zorg de juiste landing van de Coronasteun: dat deze zo goed mogelijk bij zzp’ers en kleine ondernemers terecht komt, dat steun niet wordt teruggevorderd bij de verrekening van de NOW en dat het geld dat gemeenten krijgen om hun lokale culturele infrastructuur overeind te houden via een (voor cultuur geoormerkte) specifieke luitkering wordt verstrekt.

Voor de langere termijn kwam ook de toekomst van het bestel aan de orde, naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur over een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector. De Kamerleden wilden van de minister onder meer weten wat haar visie hierop is en wat zij met de aanbevelingen gaat doen.

Reactie van de minister
De minister stelde zich positief op tijdens het debat en was bereid samen met de Kamerleden naar oplossingen te zoeken. Zij gaf een aantal belangrijke moties ‘oordeel Kamer’. Zo zei zij bereid te zijn om `met een gebaksvorkje’ door de begroting te gaan om alsnog een door Frascati en Plan Brabant gezamenlijk opgesteld plan structureel te kunnen ondersteunen. En ten aanzien van de regeling Omscholing Dansers Nederland gaf de minister aan dat ze bereid is om te kijken naar een eenmalige reparatie van het fonds, maar dat ze nog met partijen in overleg wil om de hoogte van het bedrag goed vast te kunnen stellen.

De minister maakte een groot compliment aan de cultuursector voor de routekaart en zij gaf aan haar uiterste best te doen om die bij de besluitvorming van Kabinet in te brengen. Ook hoopt zij dat aan de Fieldlabs, waar vier bewindslieden bij betrokken zijn, half januari het startschot kan worden geven. Het kabinet is het over het doel eens, maar zoekt naar een moment om groen licht te kunnen geven. Sneltesten is van groot belang voor de Fieldlabs.

De aanbevelingen van de Raad voor Cultuur om de sector weerbaarder te maken ziet de minister als een verstandige route. Zij gaf aan dat ze ermee aan de slag gaat en ze het proces in gang zet, maar dat het aan een nieuw Kabinet is om besluiten te nemen (bijvoorbeeld over de verlenging van de subsidietermijn). De minister vindt dat dit traject met de hele sector gezamenlijk, gesubsidieerd en ongesubsidieerd, groot en klein, over het hele land moet worden uitgevoerd.

Moties en amendementen
In totaal diende de Kamer 13 moties en 6 amendementen in. Over de moties wordt gestemd op dinsdag 1 december, de amendementen worden op 8 december a.s. in stemming gebracht. Klik HIER voor een overzicht op onze site.

Bron: Kunsten ’92