Update NAPA en NCP tweede steunpakket

Vorige week heeft minister Van Engelshoven bekendgemaakt hoe zij het tweede steunpakket voor cultuur wil verdelen. In dit bericht zetten we op een rij wat dit betekent voor de audiovisuele sector.
Klein voorbehoud: vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de OCW-begroting 2021 (onderdeel Cultuur), dit kan nog leiden tot kleine aanpassingen op de uiteindelijke verdeling van dit steunpakket.  

Op 5 november hebben NAPA en NCP de minister een brief gestuurd met het oog op de nadere uitwerking van het tweede steunpakket en de behandeling van de OCW-begroting 2021 in de Tweede Kamer (23 en 30 november). Onze speerpunten: het continueren van generieke en specifieke steunmaatregelen t.b.v. alle werkenden en bedrijven in de AV-sector, voortzetten van de Production Incentive voor hoogwaardige tv-series, steun bij het opzetten van een garantiefonds voor (alle) AV-producties en een eenmalige impuls van € 2,5 miljoen euro in de Nederlandse publieksfilm, ter reparatie van het weggevallen subsidiebudget van het Abraham Tuschinski Fonds.

We zijn dan ook blij met onderstaande steunmaatregelen, die zijn bedoeld als een overbrugging tot de zomer van 2021. Voor onze sector vormen ze een belangrijke impuls om werkzaamheden te continueren. Dat de minister hiertoe besloten heeft, betekent dat zij de noden van onze sector serieus neemt.  

In onze communicatie met de overheid benadrukken wij steeds dat de productiebedrijven de belangrijkste motor zijn voor herstel van verdienvermogen en werkgelegenheid in de AV-sector. Om de economische schade ten gevolge van de coronacrisis te beperken – nu en op de middellange termijn – is het van groot belang dat de productiebedrijven verantwoord kunnen blijven produceren. We gaan ervan uit dat de productiebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om de werkgelegenheid in de sector op peil te houden. 

1. Aanvullende subsidie voor festivals, instellingen en filmproducenten 
De minister stelt € 100 miljoen beschikbaar voor aanvullende subsidiëring van instellingen en festivals in de Basisinfrastructuur 2021-2024 en de instellingen en festivals die meerjarig gefinancierd worden door de rijkscultuurfondsen. Voor de AV-sector betreft dit EYE, IDFA, IFFR, NFF, Cinekid, Imagine en Go Short.  

Filmproducenten werken op projectbasis en daarom gelden hun ondernemingen normaliter niet als meerjarig (door het Filmfonds) gefinancierde instellingen. De minister beschouwt de productiehuizen in het kader van dit steunpakket, evenals bij de uitwerking van het eerste steunpakket, alsnog als dergelijke instellingen. Op basis daarvan stelt zij een bedrag van € 6,25 miljoen beschikbaar via het Filmfonds om meerkosten te dekken ten gevolge van de COVID-19-pandemie. 

2. Production Incentive high-end tv-series 
De minister stelt € 6,25 miljoen beschikbaar voor de Production Incentive voor high-end tv-series. Deze belangrijke (pilot)regeling dreigde aan het einde van dit jaar te eindigen wegens uitputting van het budget. Met deze investering kan de regeling in ieder geval een half jaar worden gecontinueerd. Dat is niet alleen van belang voor de werkgelegenheid in de sector, het levert ook tijdwinst op met het oog op de verkiezingen in maart. Vanzelfsprekend blijven we ons de komende maanden met de andere beroeps- en brancheverenigingen inzetten voor structurele financiering van deze regeling. 

3. Pandemieregeling voor filmproducties 
De minister bestemt € 10 miljoen voor de ontwikkeling van een pandemieregeling voor filmproducties, voortbouwend op de huidige (tijdelijke) garantieregeling pandemie van het Filmfonds. Zoals het er nu uitziet biedt dat een oplossing voor een deel van de sector. In het overleg over de uitwerking van deze garantieregeling zetten we erop in dat dit bedrag aangewend kan worden als startkapitaal voor een garantieregeling die open staat voor alle AV-producties en niet alleen voor de producties die door het Filmfonds ondersteund worden. Op dit moment brengen we in kaart wat hiervoor nodig is in praktische en financiële zin: voor een solide basis zal aanvullende financiering door de overheid en de sector zelf (middels afdrachten) nodig zijn. 

4. Ondersteuning zelfstandigen
Onderzoek door het CBS wijst uit dat zzp’ers zwaar geraakt worden door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar trof dat twee derde van de zzp’ers betrokken bij de productie voor film en televisie, met een gemiddelde omzetdaling van 71 procent. Via het Filmfonds en de andere rijkscultuurfondsen besteedt de minister daarom € 37,5 miljoen aan ondersteuning van (zelfstandig) kunstenaars en creatieve professionals, middels nader uit te werken stimuleringsregelingen.Voor de AV-sector betreft dit naar verwachting circa € 6 miljoen voor het continueren van de regelingen als Film Fast Forward (research en ontwikkeling filmideeën), Lockdown Cinema (filmprojecten met de coronacrisis als uitgangspunt) en maatregelen om de zichtbaarheid van producties te vergroten (marketing en distributie). Ook stelt de minister geld beschikbaar voor scholing middels het programma Permanente Persoonlijke Ontwikkeling en voor ondersteuning via Cultuur + Ondernemen. 

5. Actieplan Cultuur (NPO) 
De minister spendeert € 10 miljoen aan het ‘Actieplan Cultuur’; dit geld is bestemd voor nieuwe programmering via de lineaire en non-lineaire kanalen van de NPO om een podium te geven aan kunstenaars, makers en gezelschappen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit actieplan wordt gecoördineerd door Lisa Boersen en Carel Kuyl.  

=> Lees het PERSBERICHT en de VOLLEDIGE BRIEF van de minister. 

=> Het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2021 onderdeel Cultuur van vandaag volgt u HIER. 

Tenslotte: er is een grote kans dat € 600 miljoen euro extra wordt toegevoegd aan het budget voor Creative Europe en het subprogramma MEDIA. De definitieve bevestiging hiervan volgt waarschijnlijk begin december (de komende weken wordt namelijk nog onderhandeld over de begroting voor 2021).

Selectie van overige inspanningen m.b.t. de coronacrisis in de afgelopen twee weken 

=> We zijn actief betrokken bij de Taskforce culturele en creatieve sector, bij Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie. We zorgen dat de belangen van de AV-sector ook via deze koepelorganisaties over het voetlicht worden gebracht. 

=> In samenwerking met de Dutch Academy For Film (DAFF) is een brief opgesteld waarin alle beroeps- en brancheverenigingen de minister oproepen de Production Incentive voor hoogwaardige tv-series te continueren. 

=> Het overleg met de publieke omroepen over de verdeling van meerkosten en risico’s die samenhangen met de coronacrisis wordt voortgezet. We roepen alle productiehuizen op om het zowel bij de betrokken omroep als bij de producentenverenigingen te melden wanneer zij problemen ervaren met betrekking tot meerkosten, oplevertermijnen of (andere) contractuele bepalingen.

=> Met het ministerie van OCW en enkele Veiligheidsregio’s is overleg gevoerd om ook lagere overheden duidelijkheid te verschaffen over de status van AV-producties. Dat resulteerde onder meer in een uitgebreide toelichting aan het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om ervoor te zorgen dat werkzaamheden t.b.v. producties niet onder evenementen of ‘vermaak’ worden geschaard. 

Bron: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie NAPA en Nederlandse Content Producenten NCP

Zie ook de update van het Filmfonds: Uitwerking tweede steunpakket filmpakket bekend