Gedeeltelijke lockdown, COVID-19 protocol av-sector versie 3.1 blijft van kracht, toelichting NAPA

Het kabinet heeft gisteravond bekend gemaakt dat met ingang van 22:00 uur vanavond nieuwe, nog verder aangescherpte landelijke maatregelen van kracht zijn om de forse toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De overheid spreekt van een ‘gedeeltelijke lockdown’, met als oogmerk beperking van het aantal contactmomenten en reisbewegingen, strikter naleven van de basisregels en daar strenger op toezien. Ook heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd waarbij vier risiconiveaus en de daarbij passende maatregelen worden onderscheiden. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Hoewel de nieuwe maatregelen een forse impact hebben op het dagelijks leven, is er vooralsnog geen reden om versie 3.1 van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector aan te passen. Ook nu geldt:

  • Werkzaamheden ten behoeve van AV-producties kunnen in principe doorgang vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
  • Deze werkzaamheden worden gezien als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.
  • (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.


Versie 3.1 van het protocol vinden jullie HIER: https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html

Mondkapjes
In versie 3.1 van het protocol is al het ‘dringende advies’ opgenomen aan iedereen van 13 jaar of ouder om een mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Het kabinet wil dat omvormen tot een verplichting, maar het duurt nog even voor dat juridisch vastgelegd is. Vooralsnog volstaat het protocol dus op dit punt. We raden overigens alle AV-professionals aan om het dringende advies op te volgen. 

Groepsgrootte
Zoals jullie weten is naar aanleiding van de maatregelen per 29 september geconstateerd dat ‘werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames gezien worden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties’. In afstemming met het ministerie van OCW is deze constatering opgenomen in de preambule van het protocol. Reden hiervoor was dat er onduidelijkheid was ontstaan over de status van deze werkzaamheden en in samenhang daarmee over het over het maximale aantal toegestane personen. In de toelichting op deze maatregelen was echter duidelijk gesteld dat er een uitzondering gold voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden (met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte).

Werken in buitenruimte: geen vergunningsplicht
Zaak is dat producerende partijen en/of locatiebeheerders deze werkzaamheden niet bij hun gemeente/Veiligheidsregio aanmelden als (vergunningplichtig) evenement. We hopen dat dit in de praktijk niet tot strubbelingen leidt. Let wel: in aanvulling op de landelijke maatregelen kunnen voorzitters van Veiligheidsregio’s en burgemeesters specifieke maatregelen uitvaardigen voor een veiligheidsregio dan wel gemeente.

Achtergronddocumenten:

  • In de brief die de minister van VWS gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd inzake de huidige situatie, de aanvullende maatregelen en de routekaart staat:
  1. ‘Het kabinet blijft ondersteunen dat voor samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd personen per zelfstandige ruimte open kunnen blijven.’ En:
  2. ‘Het maximum van 30 personen per ruimte binnen blijft van kracht. De hierop geldende uitzonderingen blijven eveneens van kracht. […] Groepsvorming binnen en nu ook buiten wordt beperkt tot een groepsgrootte van maximum van vier personen. De geldende uitzonderingen hierop blijven van kracht.’