Update van meldpunt Mores.online

Het meldpunt ongewenste omgangsvormen, Mores.online is ruim twee jaar geleden gestart in de podiumkunsten-, film- en televisiesector. Het initiatief groeit nog steeds en o.a. het kunstvakonderwijs en de museumsector zijn inmiddels aangesloten. Graag informeren we aangeslotenen en andere betrokkenen door middel van deze nieuwsbrief die onregelmatig, maar zeker twee keer per jaar, verschijnt.

Ook in deze corona-tijd, die onze hele sector raakt, is het meldpunt in beweging. Onze vertrouwenspersonen zien aan de meldingen die binnen blijven komen dat het meldpunt, helaas, nog geen overbodige luxe is. Toch zijn we blij dat onze vertrouwenspersonen hun goede werk verrichten en dat wij als stichting dit kunnen faciliteren met steun van alle deelnemende partijen. Door de COVID-19 crisis lag de prioriteit in de afgelopen maanden vooral bij de kernactiviteit van Mores.online: het functioneren als meldpunt. Als bestuur bouwen we verder op de ingeslagen weg. De hoeveelheid meldingen van de laatste maanden noopt het bestuur nu wel tot actie om de kas en daarmee het perspectief van het meldpunt te waarborgen. Hierover gaan we in gesprek met onze stakeholders.

— Namens het Mores.online bestuur, Janke Dekker (vz)


Huidige situatie en ontwikkelingen

Er zijn op het moment van schrijven in totaal drieëndertig organisaties rechtstreeks aangesloten bij Mores.online. Zij vertegenwoordigen een veelvoud aan gezelschappen, bedrijven en instellingen en zijn verdeeld over zes clusters: 1. Werkgevers & opdrachtgevers film (AV); 2. Idem televisie 3. Idem podiumkunsten; 4. Werknemers & opdrachtnemers film- tv- en podiumkunsten en 5. Kunstvakopleidingen en 6. Werkgevers & werknemers musea. De verenigde castingbureaus zijn naar eigen zeggen nog te zeer in ontwikkeling om zich aan te sluiten.

Stichting, bestuur en coördinatie

Gestart als stuurgroep is vanwege de grote hoeveelheid aangesloten koepels en transparante (financiële) verhoudingen, Mores in 2019 verzelfstandigd en is een gelijknamige stichting opgericht. Momenteel bestaat het bestuur uit Janke Dekker (VVTP, voorzitter), Amber de Vente (NAA), Anna Pedroli (FPN, penningmeester), Alex von Balluseck (Codarts), Arie Landsmeer namens de Nederlandse content producenten en Mirjam Moll (Museumvereniging). Marlies Oele (NAPK) is coördinator/secretaris.

Financiën

Sinds 2020 staat de administratie van de stichting Mores.online op eigen benen. Het meldpunt voorziet in een behoefte en daarmee voldoet de stichting aan de belofte die ruim twee jaar geleden werd gemaakt. De bij aanvang gemaakte prognose, en bijbehorende jaarbegrotingen, blijken echter niet berekend op de meldingen waarmee onze vertrouwenspersonen recent geconfronteerd zijn. Soms speelt er iets waarmee de vertrouwenspersonen meer tijd kwijt zijn. En dan kan het ineens hard gaan met het jaarbudget. Als bestuur gaan we daarom op korte termijn met onze aangeslotenen in gesprek over het financieren van de volgende periode van drie jaar, waarbij we, zeker gezien de huidige crisis die onze sector hard raakt, ook een appèl willen doen op de fondsen die de opstart mede hebben gefinancierd. Ook het Ministerie van OCW willen we vragen om het meldpunt, dat verder vanuit de sector wordt gefinancierd, te ondersteunen.

Bericht van de vertrouwenspersonen van Mores.online

Het bestuur heeft de vertrouwenspersonen gevraagd om – in abstracto – wat ervaringen te delen om een beeld te schetsen van hun werkzaamheden.

De vertrouwenspersonen: “Mores.online is opgericht om een platform te bieden voor hen die last hebben (ervaren) van grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie en daarmee nergens anders terecht kunnen. Mores bestaat twee jaar. In die jaren hebben wij een kleine honderd mensen te woord gestaan. We blikken terug én gaan in op de veel gestelde vraag wat in dit geval precies met ‘mores’ bedoeld wordt. Ofwel de vraag: ‘mag hier dan niets meer?’ Nog niet zo lang geleden betoogde een al wat seniore acteur in een interview, dat in zijn tijd de minderjarige actrices gewoon halfnaakt over de set dartelden. Daar maakte niemand een probleem van. Een paar weken later gaf een vrouwelijke acteur van dezelfde generatie te kennen dat zij destijds ‘handig’ was geworden in het ontwijken van grabbelende bewegingen. Al te veel woorden werden daar kennelijk niet aan vuil gemaakt.

‘Mores’ betekent iets als ‘zeden’ en een korte zoektocht met Google levert de voor de hand liggende voorbeeldzinnen op: ‘Je hebt je hier te gedragen volgens de geldende mores’ en zelfs ‘iemand mores leren’, nader verklaard met de woorden: ‘zeggen dat hij zijn of haar gedrag moet veranderen’. Het klinkt misschien wat moralistisch, maar in de kern zeggen de 445 theatermakers die 8 juni jl. een in de Theaterkrant gepubliceerde open brief (‘wij laten ons niet door de angstcultuur intimideren’) ondertekenden, niet iets anders.

Bij Mores.online kan je terecht als je wilt praten over je ervaringen met grensoverschrijdend gedrag binnen de podiumkunsten, film-, televisie- en museumsector. Hoe het precies werkt wordt uitgelegd op de website, maar kort gezegd mag je rekenen op een strikt vertrouwelijk gesprek waarin jouw wensen centraal staan. Wil je alleen van je afpraten? Dat is prima. Wil je samen met ons nadenken over de eventuele stappen die je kunt zetten? Dan kan je rekenen op deskundige ondersteuning, waarbij jijzelf altijd de regie houdt. Wij doen dus nooit iets zonder jouw instemming.

Van de mensen die wij in de afgelopen jaren hebben gesproken, was een aanzienlijk deel tot de conclusie gekomen dat zij in hun leven structureel last hebben van het grensoverschrijdende gedrag dat hen, in het al dan niet recente verleden, was overkomen. Velen waren bang, zelfs om contact met ons te zoeken. Het ‘wereldje’ is immers klein, lastig doen kan gemakkelijk betekenen dat je geen klussen meer krijgt. Maar ook wilden velen het niet op hun geweten hebben dat de carrière van de veroorzaker door hun melding in het slop zou raken.

En ook kwam geregeld de vraag aan de orde in hoeverre je als beginneling beter, vrijer of artistieker wordt door, om maar een praktijkvoorbeeld te noemen, op verzoek van het artistiek opperhoofd een orgasme te moeten simuleren? Het antwoord op die vraag kon ‘ja’ zijn, zolang de exercitie werkelijk dat doel had en zorgvuldig en respectvol werd begeleid. Degenen die haarscherp aanvoelden dat vooral de verzoekende partij hier gerief van ondervond, beantwoorden de gestelde vraag unaniem met ‘nee’.

Terug naar Mores. Wie bepaalt of iemands ‘mores’ acceptabel is geweest en tegen welke lat zou dat dan gelegd moeten worden? Dergelijke vragen staan gelijk aan de vraag of het nog ‘done’ is om naar muziek van Michael Jackson te luisteren. Ze zijn niet zomaar te beantwoorden maar lenen zich wel voor dialoog binnen de sector. We moedigen gezelschappen, studenten, acteurs, kunstenaars, creatieve professionals, producenten, artistiek leiders, directies, bestuurders en raden van toezicht aan om die dialoog telkens weer opnieuw met elkaar te voeren. Want op die wijze bouwen we samen aan een sociaal veilige werkomgeving.

Meer aandacht voor Mores?

Om de vindbaarheid en naamsbekendheid van Mores.online te vergroten voor potentiële melders van grensoverschrijdende omgangsvormen, is het van belang dat zoveel mogelijk aangesloten organisaties in de verschillende clusters op hun website naar het meldpunt https://mores.online verwijzen. Doe dit door een korte tekst, logo en/of banner. Hiermee maken organisaties zichtbaar dat zij onderstaande regeling onderschrijven. Wellicht kunt u ook op andere manieren bijdragen om het meldpunt meer onder de aandacht te brengen? Denk bijvoorbeeld aan een bericht in uw eigen nieuwsbrief onder achterban en/of
professionals, of een zin op call sheets of andere uitingen.

Toekomstplannen in het kort

Mores.online heeft voor de komende jaren een aantal ambities:

  • Meerjarige financiële afspraken om continuïteit van het meldpunt te borgen.
  • Organisatie door ontwikkelen: aanvragen ANBI-status en opstellen huishoudelijk reglement.
  • Campagne voor awareness starten met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken.

Tips

Bij het meldpunt en de vertrouwenspersonen komen regelmatig vragen omtrent het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Wij zijn echter niet ingericht om dergelijke vragen (uitgebreid) te beantwoorden. Graag verwijzen we u naar de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen https://www.lvvv.nl/. Zij kunnen u verder helpen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, wilt u het logo van mores.online ontvangen, of wilt u vanuit uw cluster informatie/kopij aanleveren voor de Nieuwsbrief? Dat kan; stuur graag naar marlies.oele@napk.nl