Wijzigingen Mediawet

Technologische ontwikkelingen hebben de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen. De Mediawet kon daarbij natuurlijk niet achterblijven. Daarom wordt de Mediawet 2008 flink aangepast. De verwachting is dat de nieuwe Mediawet in het najaar van 2020 in werking treedt.

Waarom is de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten herzien?

De traditionele scheidslijn tussen omroepen en streamingdiensten onderling en andere diensten vervaagt steeds meer. We kijken niet alleen meer naar programma’s die op televisie of on demand worden uitgezonden, maar ook steeds meer naar video’s op kanalen van videoplatforms zoals YouTube. Deze verschuiving vroeg om een aanpassing van de bestaande richtlijn uit 2010, want die richtte zich vooral op omroepen en streamingdiensten. De aanpassing zorgt ervoor dat de regulering van al deze diensten dichter bij elkaar wordt gebracht.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De belangrijkste wijziging is dat niet alleen commerciële omroepen en streamingdiensten, maar ook videoplatformdiensten onder de nieuwe richtlijn vallen. Daarnaast is duidelijk geworden dat kanalen op videoplatformdiensten commerciële mediadiensten op aanvraag zijn als ze aan bepaalde criteria voldoen. Dit betekent dat deze kanalen zich aan dezelfde regelgeving moeten gaan houden als andere commerciële mediadiensten. Bijvoorbeeld op het gebied van reclame, sponsoring en productplaatsing, bescherming van minderjarigen, en een verplicht aandeel Europees producties. Op televisie gaan er andere regels gelden voor reclamezendtijd.

Wat gaat er wijzigen aan de reclamezendtijd op televisie?

De nieuwe richtlijn geeft meer flexibiliteit voor reclamezendtijd op televisie. Op dit moment geldt er nog een limiet van 20 procent reclamezendtijd per klokuur (12 minuten). Het percentage van 20 procent blijft weliswaar staan, maar hoeft niet meer gelijk over de uren te worden verdeeld. Er mag maximaal 20 procent reclame worden uitgezonden tussen 06:00 en 18:00 uur (in totaal 2 uur en 24 minuten, vrij te verdelen), en maximaal 20 procent tussen 18:00 en 00:00 uur (in totaal 1 uur en 12 minuten, vrij te verdelen).

Hoe bevordert de nieuwe richtlijn Europese producties?

Europese producties worden bevordert doordat bij streamingdiensten minstens 30 procent van hun videoaanbod uit Europese producties moet bestaan. Bovendien moeten deze producties voldoende aandacht krijgen binnen het totale aanbod, bijvoorbeeld als aparte categorie in het menu.

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

De nieuwe richtlijn is in november 2018 aangenomen door het Europese Parlement. Alle lidstaten hebben tot 19 september 2020 om deze in eigen wetgeving op te nemen. In Nederland is het voorstel tot wijziging van de Mediawet in juni door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort in de Eerste Kamer behandeld. Door de coronapandemie wordt de datum van 19 september 2020 mogelijk niet gehaald. De verwachting is wel dat de wet dit najaar in werking zal treden.

Lees verder bij het Commissariaat voor de Media: https://www.cvdm.nl/wijzigingen-mediawet