Uitslag stemmingen moties cultuur en corona, motie voor herstelpakket verworpen

UITSLAG STEMMINGEN TWEEDE KAMER 2 JULI

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer gestemd over een zeer groot aantal moties, waaronder de moties ingediend bij het debat Cultuur en corona II van afgelopen maandag.

Moties
De taskforce culturele en creatieve sector is verheugd over de aangenomen moties over Eurosonic|Noorderslag, Scapino, Futurelab, de inkomenspositie van zzp’ers, plekken voor jonge makers, fair practice als basis en betrekken van de Sociaal Creatieve Raad. Onderaan dit bericht staan deze aangenomen moties op een rij.

Daarnaast zijn twee moties aangehouden: over de bezuiniging van € 8,6 miljoen bij het Fonds Podiumkunsten en over een noodfonds voor kleine theaters.

De verworpen moties betreffen vooral moties die tijdens het cultuurdebat het oordeel ‘ontraden’ kregen (namelijk over talentontwikkeling verankeren in BIS, over BIS-budget festivals verhogen, over snel beleid ter voorkoming van sluiting, en over niet korten op bijstandsuitkering).

Maar de taskforce is zeer teleurgesteld over het feit dat de Motie van het lid Asscher c.s. over een herstelpakket voor de kunst- en cultuursector om een herstelpakket te ontwikkelen voor de kunst- en cultuursector is verworpen. Deze motie van de PvdA, medeondertekend door D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren, kreeg tijdens het debat afgelopen maandag ‘oordeel Kamer’ en maakte een zeer gerede kans om aangenomen te worden.

Gewekte verwachtingen
Al met al is niet gekozen om juist in deze tijd van crisis extra geld in cultuur te investeren op de middellange termijn. De extra plaatsen in de BIS voor onder meer Scapino worden gefinancierd door een noodgreep te doen uit het aankoopfonds voor musea. Daarnaast is het bijzonder dat men niet heeft gekozen voor functie-uitbreiding in de BIS voor Eurosonic|Noorderslag, maar wel voor financiering. Compensatie voor de bezuiniging van € 8,6 miljoen bij het Fonds Podiumkunsten is nog niet opgelost. Ook zijn er geen extra middelen vrijgemaakt voor Fair Practice.

Tijdens eerdere debatten dit jaar, sinds de coronacrisis, zijn meerdere moties aangenomen waarin de Tweede Kamer zich uitspreekt zijn uiterste best te doen om de culturele en creatieve sector te redden. Hiermee heeft de Kamer verwachtingen gewekt, die nog niet worden waargemaakt. Zo heeft de Kamer op 12 maart (de dag dat culturele instellingen moesten sluiten) de Motie van het lid Jetten c.s. (D66) aangenomen – met 127 stemmen voor – die het kabinet verzoekt om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector om de gevolgen van deze crisis te kunnen dragen. En na een eerder cultuurdebat op 28 april, is eveneens een aantal belangrijke en veelbelovende moties aangenomen:

Nijpende situatie
Na de stemmingsuitslagen van 2 juli worden de eerder door het kabinet gewekte verwachtingen niet waargemaakt. De situatie in de culturele en creatieve sector is nog steeds zeer nijpend. Deze sector, die in ‘normale tijden’ uitstekend in staat is om veel publiek te trekken en inkomsten te genereren, kan dit nog steeds niet of nauwelijks doen, vanwege de beperkingen die nog gelden en die een rendabele bedrijfsvoering onmogelijk maken. Daarnaast kan een groot deel van die sector niet of niet voldoende gebruik maken van de generieke en specifieke maatregelen van het kabinet, ofwel omdat zij buiten de boot vallen (lees Brief taskforce aan minister SWZ ‘Tussen wal en schip’ aan de Tweede Kamer d.d. 24 juni), of vanwege seizoensinvloeden, of omdat zij niet vallen binnen de voorwaarden van het steunpakket voor cultuur.

Inzet op herstelplan gaat door
Het feit dat de motie voor een herstelplan is verworpen wil niet zeggen dat het van de baan is. De taskforce gaat ervan uit dat aan onderdelen van het herstelplan wordt doorgewerkt en blijft zich inzetten om voor het plan bredere steun en financiering te verwerven. Wij roepen het kabinet op om deze sector, die als eerste moest sluiten en als allerlaatste weer op 100 % capaciteit zal kunnen draaien, misschien pas ver in 2021, niet te laten vallen.

Overzicht Aangenomen moties tijdens stemmingen op 2 juli 2020 Klik op de titels om naar de moties te gaan.

Bron: Kunsten ’92