Update Afdeling Filmzaken

In aanloop op de voorbereidingen op het filmbeleid van 2021 – 2024 van minister Van Engelshoven en de stimuleringsmaatregel die ze samen met haar collega minister Slob wil invoeren, zet Afdeling Filmzaken de ontwikkelingen en achtergronden op een rij.

Investeringsverplichting

De ministers Van Engelshoven en Slob hebben onderzoek laten doen naar de gevolgen van heffingen en quota. Dit resulteerde, onder andere, in het interessante Dialogic rapport ‘Verheffing of verstoring’ – PDF download

Bij wijze van kerstgroet stuurden de ministers vervolgens op 19 december 2019 een voorstel voor een nieuwe stimuleringsmaatregel aan de Tweede Kamer. De ministers gaven hierin aan dat ze, op grond van de onderzoeksresultaten, een investeringsverplichting voor de Nederlandse AV sector verkiezen boven heffingen.

Afdeling Filmzaken is het met de ministers eens dat een investeringsverplichting een beter stimuleringsinstrument is voor onze sector. Zie voor een beknopte analyse het artikel “Heffingen of investeringsverplichting : Vasthouden aan het oude of gebruik maken van mogelijkheden?

De Tweede Kamer buigt zich de komende maanden over de maatregel en heeft zich door diverse partijen in de productie- en exploitatieketen laten informeren tijdens een rondetafelgesprek.

Het belang van de investeringsverplichting is groot, terwijl de tijd dringt omdat de maatregel al na de zomer in een wetsvoorstel gegoten moet worden.

Onze artikelen over dit onderwerp op een rij:

Sectorplan

In de brief van 19 december 2019 deden de ministers Slob en Van Engelshoven, behalve het voorstel voor een investeringsverplichting, ook een oproep aan de sector om een sectorplan op te stellen om het systeemfalen te beperken. Dat er sprake is van systeemfalen was een van de conclusies van het Dialogic rapport “Verheffing of verstoring”.

Parallel aan de nieuwe stimuleringsmaatregel en bovengenoemde inzet vanuit het cultuur- en mediabeleid vragen wij aan de partijen uit de productie- en exploitatieketen om in het najaar van 2020 met een sectorplan te komen. We verwachten een gezamenlijke visie en strategisch plan om het systeemfalen te beperken en meer samenwerking en een beter functionerende sector te realiseren.

Het opstellen van het sectorplan vraagt de komende maandag aandacht en betrokkenheid van alle partijen in de keten – van makers tot eindexploitanten.

Het biedt mogelijkheden om zaken beter te regelen en tot randvoorwaarden te komen waarmee de kwaliteit van Nederlandse films en programma’s verhoogd kan worden, bijvoorbeeld met maatregelen die tot meer gelijkwaardigheid leiden in de samenwerking tussen partijen (makers – producenten – distributeurs – exploitanten). Dit soort randvoorwaarden zijn nodig wil de investeringsverplichting een succes zijn. Zie ook eerder genoemde position paper.

Fair Practice Code AV

Er ligt een Fair Practice Code AV.  De betrokken partijen hebben afgesproken dat deze vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle stakeholders in de filmsector :  Distributeurs, producenten, filmprofessionals, filmmakers en de fondsen. Evaluatie staat gepland voor het najaar van 2021.

De code is opgesteld binnen de Arbeidsmarktagenda en heeft als doel de omstandigheden voor alle werkenden in de sector te verbeteren en levert daarmee ook een bijdrage aan de kwaliteit van Nederlandse films en programma’s.

Afdeling Filmzaken stelt zich op het standpunt dat kwaliteit niet verhoogd wordt met centraal geleide inhoudelijke sturing, maar door er voor te zorgen dat filmprofessionals kunnen functioneren, talenten tot hun recht komen en zich in vrijheid kunnen ontwikkelen.

Zie het artikel Fair Practice | Meer kwaliteit door betere werkomstandigheden in de filmsector

Evaluatie Auteurscontractenrecht

Sinds juli 2015 is er een nieuw Auteurscontractenrecht dat de positie van makers moet versterken. Dit jaar wordt deze nieuwe wet geëvalueerd om te beoordelen of hiervan inderdaad sprake is.

Je kunt je ervaringen – met het nieuwe Auteurscontractenrecht – melden bij je belangenvereniging. Ben je niet aangesloten bij een belangenvereniging dan kun je ons mailen : afdeling@filmzaken.com

Bron: Afdeling Filmzaken