Dramabeleid van de Publieke Omroep van 2020 tot 2022: maximaal 15 dramaseries per jaar

De NPO heeft haar beleid ten aanzien van drama-producties gepubliceerd.

“Voor de totstandkoming van dit dramabeleidsplan heeft NPO in een intensieve consultatieronde de hoofden drama van alle omroepen uitgebreid en persoonlijk gesproken, ook hebben zij naderhand nog een waardevolle bijdrage geleverd door aanvullende vragen van een reactie te voorzien. Daarnaast heeft NPO de besturen van de vakverenigingen ACT, DDG, DPN, FPN en Netwerk Scenarioschrijvers gehoord over knelpunten in de huidige gang van zaken en mogelijk oplossingsrichtingen daarvoor. Ook met de collega’s van het CoBO en NPO-fonds is uitgebreid gesproken. Ter inspiratie heeft NPO ook contact gezocht met collega’s van de BBC, DR, NRK en SVT. De NPO is dankbaar voor alle inbreng en heeft haar gewikt, gewogen en zoveel mogelijk gebruikt.”

Een opvallende keuze is de nadruk op kwaliteit boven kwantiteit. Dat heeft als gevolg dat het aantal producties van 29 per jaar afneemt tot maximaal 15 per jaar. De gevolgen voor de werkgelegenheid in de sector komen niet ter sprake in het beleidsstuk. Uit het verslag:

“Voor het hele publieke dramapakket en al onze producties geldt dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. We willen met elkaar het allerbeste Nederlandse drama maken. Binnen de dramamix willen we jaarlijks groots uitpakken met twee of drie spraakmakende series voor een breed publiek. Hiervoor trekken we een hoger budget uit, zodat we de beste teams van schrijvers, regisseurs en acteurs in grote creatieve vrijheid een serie van excellente kwaliteit en internationale allure kunnen laten ontwikkelen en realiseren. Dat betekent onvermijdelijk dat er minder budget overblijft voor het overige drama, want het totale budget verandert vooralsnog niet. Bij instandhouding van goede dramaseries voor jeugd en jongeren – daar willen we niet aan tornen – is er voor ander drama voor volwassenen daarmee minder geld te besteden. Dat gaan we niet kaasschaafsgewijs verdelen; we kiezen in plaats daarvan voor minder series. En binnen wat dan overblijft kiezen we voor de beste kwaliteit en voor de grootst mogelijke variatie. Kortom, de publieke omroep wil de ontwikkel- en realisatiekosten van toekomstige producties bekostigen door aan minder projecten een hogere bijdrage toe te kennen; scherper kiezen. Kwaliteit boven volume. Ook in het geval er al dan niet via externe partijen additionele middelen beschikbaar zouden komen, zullen we met het meer-voorminderprincipe de kwaliteit van al onze producties een impuls geven. “

“Concreet betekent dit dat we van in totaal gemiddeld 29 dramaseries in eigen productie per jaar (periode ’17-’19) gefaseerd gaan minderen tot maximaal 15 dramaseries per jaar. Van die 15 producties behoren 2 à 3 series tot de beste die ons land te bieden heeft; ze kunnen zich meten met de internationale top en hebben de potentie om ook buiten onze landsgrenzen publiek te trekken. Voor onze single plays geldt dat we de productie ervan in de afgelopen drie jaar al van 4 (2017) hebben teruggebracht tot 1 (2019). De prestatieovereenkomst verplicht de publieke omroep jaarlijks te participeren in minimaal 16 speelfilms, twee Telescoopfilms en minimaal zes Telefilms; die aantallen staan dus vast. Daarnaast blijft ruimte voor talentontwikkeling en specials.”

Lees het beleidsstuk hier: Publiek drama Spiegel van Nederland