Fair Practice Code: Intentieverklaring audiovisuele sector

De Intentieverklaring audiovisuele sector omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen. Deze zijn opgesteld door een brede vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector.

De Intentieverklaring is een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code – de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. De vijf kernwaarden die de grondslag vormen van de Fair Practice Code, te weten solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie, vormen tevens het uitgangspunt voor deze Intentieverklaring.

De Intentieverklaring richt zich op alle personen en organisaties die op professionele wijze betrokken zijn bij het creëren, produceren en distribueren van films, documentaires, series en andere audiovisuele producties (hierna: ‘producties’) – zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. De gedragsregels en richtlijnen gelden voor alle stakeholders, werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, zelfstandige professionals, stagiairs en vrijwilligers; ook ondersteuners en bestuurders behoren tot de doelgroep. Hiervoor wordt de overkoepelende benaming ‘filmprofessionals’ gebruikt.

De Intentieverklaring biedt een duidelijk kader ten aanzien van professionele arbeidsvoorwaarden, (arbeids)verhoudingen en gedragingen. Wat de uitvoering betreft is maatwerk echter noodzakelijk, zeker gezien de grote verscheidenheid die de sector kenmerkt. Hoewel niet iedereen in staat zal zijn om alle gedragsregels en richtlijnen te allen tijde letterlijk na te komen, verbindt men zich tot de intentie hiertoe. Filmprofessionals nemen de verantwoordelijkheid om kritisch te overdenken hoe hun dagelijkse praktijk zich verhoudt tot de richtlijnen en wat eventueel beter kan, hierover met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens daadwerkelijk verbeteringen door te voeren.

De Intentieverklaring verschaft filmprofessionals én het publiek inzicht in de ethiek en omgangsvormen die gangbaar worden geacht in de audiovisuele sector. Op basis hiervan wordt duidelijk wat men mag verwachten van filmprofessionals. Door hier transparant over te zijn kan men met elkaar afspraken maken, problemen in kaart brengen en werken aan oplossingen. Doel is om in gezamenlijkheid het vertrouwen te waarborgen dat noodzakelijk is voor een gezonde en toekomstbestendige sector.

Het is wenselijk dat organisaties in hun verantwoording expliciet verwijzen naar de Fair Practice Code en de Intentieverklaring, en daarbij uitleggen waarom ze wel of niet in staat waren bepaalde afspraken na te komen (volgens het principe ‘Pas toe en leg uit’). Zodoende worden zowel verborgen gebreken als best practices zichtbaar gemaakt.

Het streven is dat deze versie van de Intentieverklaring (versie 1.0, januari 2020) via de verschillende verenigingen sectorbreed wordt geïmplementeerd. Indien nodig kunnen leden door hun vereniging aangesproken worden op de wijze waarop deze wordt toegepast dan wel toegelicht. De Intentieverklaring wordt uiterlijk in het najaar van 2021 geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Lees de volledige Intentieverklaring hier: Intentieverklaring Audiovisuele Sector versie 1.0 | januari 2020

De Intentieverklaring is onderschreven door: de Kunstenbond, Netwerk Scenarioschrijvers, DDG, Auteursbond, FPN en ACT. Voorbereidend werk werd verricht door de werkgroep Intentieverklaring Filmproductiesector, onder voorzitterschap van Inge Brakman, ondersteund door het Nederlands Filmfonds.

Vragen en/of opmerkingen over deze intentieverklaring kunt u sturen naar intentieverklaring@daff.org. DAFF fungeert als aanspreekpunt en zal vragen en/of opmerkingen doorsturen naar de relevante partij(en).

Bron: Fair Practice Code