Het Filmfonds in 2020

Met de start van het nieuwe jaar brengt het Filmfonds je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en veranderingen die voor 2020 op stapel staan. Waaronder: subsidieplafonds en de budgetverdeling voor 2020, informatie over de Film Incentive, het Financieel & Productioneel Protocol, de nieuwe Vertoningsregeling Filmtheaters en de door het Kabinet aangekondigde nieuwe stimuleringsmaatregel voor de audiovisuele sector.

Budget

Het Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en filmeducatie heeft het Filmfonds in 2020 67,5 miljoen euro beschikbaar. De budgetverdeling met de subsidieplafonds vind je hier.

Deadlines

Film Incentive

Budget 2020
Met de toename aan aanvragen voor zowel filmproducties als high-end tv-series is de onderbesteding op de regeling grotendeels ingelopen. Voor het komend jaar is in totaal € 19,25 miljoen voor filmproducties beschikbaar (4,8 miljoen per aanvraagronde).

Daarnaast is eenmalig een bedrag van € 5,5 miljoen extra beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW dat, samen met het restant van de onderbesteding, te weten € 4,2 miljoen, gebruikt zal worden om de pilot voor high-end TV-series in 2020 voort te zetten. Dat betekent dat er € 4,8 miljoen per aanvraagronde in de eerste helft van het jaar beschikbaar zal zijn en daarna tot het budget volledig is besteed.

Voor de lange termijn zullen dus extra middelen gevonden moeten worden om de steun aan high-end TV-series te kunnen continueren.

Wijziging regeling
In de toelichting op de regeling hebben we de positie van de aanvrager verduidelijkt.
Daarnaast is het puntensysteem voor zowel filmproducties als series op onderdeel 2 aangepast om te voorkomen dat de, grotendeels vanuit internationale mediabedrijven gefinancierde producties, op financieringsverhouding alleen automatisch een beroep kunnen doen op het hoge puntenaantal. Daarmee zou een ongelijk speelveld ontstaan met de reguliere majoritaire en minoritaire coproducties die voor de financiering afhankelijk zijn van partners uit meerdere landen alsook de daaraan gekoppelde rechten en inkomsten. Het puntenaantal is gelijk gebleven, maar het uitgangspunt is nu voor alle internationale filmproducties gelijk. 

De gehele regeling vind je hier op onze website.

Financieel & productioneel protocol

Ten aanzien van de bijdrage van Eurimages is er besloten het FPP te verruimen door de Nederlandse producent de mogelijkheid te bieden een percentage op te nemen voor het aantrekken van buitenlandse financiering op basis van artistiek-inhoudelijke selectie.

Daarnaast hebben we gehoor gegeven aan de vraag hoe in een veranderende markt om te gaan met eigen investeringen (geen deferments) die direct geïnvesteerd worden, maar nu nog niet meegenomen worden in de aanvraagdrempel bij de mainstream speelfilmregeling of de Incentive. Investeringen vanuit het eigen vermogen van de betrokken (of een daaraan gelieerde entiteit) productiemaatschappij of producent in de financiering worden meegenomen als deze aantoonbaar onderbouwd kunnen worden, voor eigen rekening en risico zijn en onvoorwaardelijk in de filmproductie geïnvesteerd worden. Aangezien de markttoets belangrijk blijft, zullen we dan wel vragen dat bij aanvraag ten minste één andere, onafhankelijke marktpartij gegarandeerd en marktconform bijdraagt aan de financiering. Als een producent een eigen investering inbrengt bij de aanvraag dan kan deze zoals de andere, op dat moment onvoorwaardelijk gegarandeerde financiering niet later vervangen worden door andere vormen van financiering. En het dient ter dekking van de eerste (pre)-productiekosten.

Daarnaast zijn de projectsubsidies voor filmfestivals per 1 januari 2020 verhoogd in het kader van fair pay.

Het gehele financieel & productioneel protocol lees je hier.

Nieuwe Vertoningsregeling Filmtheaters  

Vanaf 6 januari 2020 kunnen in aanmerking komende filmtheaters een aanvraag indienen voor de nieuwe Vertoningsregeling Filmtheaters. Deze regeling voorziet in een bijdrage van € 0,25 voor elk in voorliggend kalenderjaar verkocht bioscoopkaartje voor een Nederlands majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire die door het Filmfonds selectief gesteund is met een realiseringsbijdrage.

De deadline voor deze aanvraag is 31 januari 2020.  De bij de aanvraag te gebruiken lijst, vind je hier.

Nieuwe stimuleringsmaatregel audiovisuele sector

Het Kabinet komt met een nieuwe stimuleringsmaatregel voor de audiovisuele sector in de vorm van een investeringsverplichting voor eindexploitanten om de positie van Nederlandse culturele audiovisuele producties te versterken.

Dit werd aangekondigd in de Kamerbrief van 19 december 2019. De strategische agenda waar de sector samen met het Filmfonds de afgelopen jaren aan werkt, is hiermee weer een stap verder gerealiseerd.

Eindexploitanten waaronder video-on-demand-diensten moeten gaan bijdragen aan de financiering van nieuwe Nederlandse speelfilms, dramaseries, creatieve documentaires, animaties en innovatieve mediaproducties. Voor bioscopen en tvod-aanbieders gaat een investeringsverplichting van 3% gelden over de omzet en 6% voor svod-aanbieders. Dat kan rechtstreeks dan wel via een privaat fonds. De investeringsverplichting wordt in wetgeving verankerd. Om het systeemfalen te beperken, meer samenwerking en een beter functionerende sector te realiseren, wordt van de partijen in de productie- en exploitatiesector een gezamenlijke visie en strategisch plan gevraagd. Om tot een gedegen aanpak te komen, worden in de uitwerking van het sectorplan de verschillende knelpunten en belangen van zowel kleine als grote spelers meegenomen.

Wereldwijd staat de productie en zichtbaarheid van onafhankelijke film- en mediaproducties onder grote druk. Opbrengsten uit exploitatie verschuiven steeds meer naar het eind van de keten waar grote internationaal opererende partijen domineren. Deze partijen dragen op hun beurt niet of nauwelijks bij aan de financiering van nieuwe producties van eigen bodem noch aan het zichtbaar maken ervan. Onafhankelijke producenten en de filmsector als geheel zien de ruimte afnemen voor originele verhalen die starten vanuit de makers.

De nieuwe investeringsverplichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat het Kabinet neemt, in reactie op het advies van de Raad voor Cultuur Zicht op zoveel meer en de moties van Kamerleden Asscher (PvdA) er Belhaj (D66), om de positie van culturele audiovisuele producties van eigen bodem te versterken en een level playing field met het buitenland te creëren. Eerdere maatregelen werden bekend gemaakt in de Kamerbrief van 2 juli 2018 en de mediabrief van juni 2019.

Bron: Nederlands Filmfonds