Nieuwe richtlijn financiering documentaire producenten

Mede naar aanleiding van het eindrapport ‘De sector van documentaire producenten in beeld’ (USBO advies/Universiteit Utrecht, maart 2019) treedt per 1 november 2019 een nieuwe financiële richtlijn van het CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en de NPO in werking.

De maatregel is gericht op financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, en is van toepassing op alle productiebegrotingen van documentaires die vanaf 1 november 2019 ter beoordeling worden voorgelegd aan één dan wel meerdere van bovengenoemde financiers, dan wel betrokken publieke omroepen. Daarmee wordt geborgd dat producenten van documentaires tot op zekere hoogte gehonoreerd worden voor bovengenoemde zaken.

De maatregel zal onderdeel uitmaken van de financiële kaders van de fondsen en geldt in beginsel voor één jaar waarna op basis van de behaalde resultaten besloten zal worden of het wordt gecontinueerd.
17,5% – sleutel Vanaf 1 november 2019 is het bij nieuwe subsidieverleningen voor producenten mogelijk maximaal 17,5 % extra – tot maximaal 10K – te rekenen over de regiefee in de productiebegrotingen van documentaires ten behoeve van extra inzet op gebied van publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

  • Het percentage van 17,5% mag uitsluitend worden berekend over de zuivere regiefee, extra toeslagen voor de regisseur voor bijvoorbeeld camerawerk, vallen hierbuiten.
  • Bij berekening van de posten onvoorzien, producers fee en overhead mag de post 17,5 % – sleutel niet in aanmerking worden genomen.
  • De 17,5% – sleutel mag tot maximaal 10K in rekening worden gebracht.
  • In de productiebegroting van documentaires wordt een separate post met als titel 17,5% – sleutel opgenomen. Deze post wordt onder de streep vermeld, dus ná de berekeningen van overhead, producersfee en onvoorzien.
  • De extra 17,5% is bedoeld voor activiteiten op gebied van publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van de producent, of enige andere activiteit die ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van de productiemaatschappij.

De fondsen zullen de regeling eind 2021 evalueren, waarbij ook de resultaten van de professionaliseringslag onder documentaire producenten zullen worden meegenomen.

Bron: CoBo Fonds