Oproep filmmakers aan kabinet, fractievoorzitters en leden van de Tweede Kamer

Nederlandse filmmakers bepleiten in een brief aan de overheid de structurele versterking van de positie van Nederlandse audiovisuele producties om een kwalitatief hoogstaand, divers en toegankelijk aanbod van films en series te waarborgen.

De ondertekenaars bepleiten onder meer dat de eindexploitanten van films en series in financiële zin duurzaam onderdeel worden van de Nederlandse filmproducties, door een systeem van heffingen en investeringsverplichtingen. Zo kunnen de filmmakers zich met behulp van deze financiële middelen beter en volwassener presenteren in de hedendaagse ‘filmjungle’. 

Wil de Nederlandse filmcultuur overleven, dan zal de filmketen een filmketting moeten worden. Lees de brief The Circle of Film.

Cultureel Econoom Paul Rutten benadrukt beleidsurgentie Nederlandse overheid voor audiovisuele industrie
In zijn essay Voor een levendige audiovisuele cultuur gaat Paul Rutten, specialist op het terrein van innovatie in de creatieve sector, in op de recente, fundamentele veranderingen in het audiovisuele landschap. In Nederland en andere Europese landen is sprake van neerwaartse druk op de beschikbare budgetten voor audiovisuele cultuur en filmproductievolumes. Om deze trend te keren zijn in diverse Europese landen verschillende stimuleringsmaatregelen ingesteld. De belangrijkste uitdaging voor de Nederlandse audiovisuele industrie en de overheid is om meer investeringsmiddelen voor onafhankelijke audiovisuele productie te genereren, ter waarborging van de positie en continuïteit van het Nederlandse culturele audiovisueel product, zowel voor film als voor televisieseries.

Structurele versterking positie Nederlandse audiovisuele producties 
De overheid dient zijn beleid te ijken aan dat van andere landen en zijn instrumentarium aan te passen om een kwalitatief hoogstaand, pluriform en toegankelijk aanbod van culturele audiovisuele producties te waarborgen. Wanneer een level playing field met het buitenland ontbreekt door relatief beperkte stimuleringsmaatregelen, dreigt een uitstroom van investeringsmiddelen en talent naar andere landen. Rutten geeft de urgentie en noodzaak aan om de positie van Nederlandse culturele audiovisuele producties structureel te versterken, mede uit opbrengsten uit heffingen, mogelijk gemaakt door de nieuwe Europese Richtlijn voor Audiovisuele Mediadiensten. Ook raadt hij aan dat de overheid waarborgt dat Nederlandse producties een substantieel deel uit maken van het aanbod op video-on-demand platformen. Dat is nodig voor de borging van een levendige audiovisuele cultuur met een Nederlandse signatuur.

Lees het essay Voor een levendige audiovisuele cultuur.