Filmfonds: Actualisering Beleid en Regelgeving – 1 maart 2019

Per 1 maart zijn de geactualiseerde deelreglementen Distributie en Filmactiviteiten van kracht.
AANPASSINGEN DISTRIBUTIE
Werd het budget voor distributie in 2018 – ondanks het wegvallen van de bijdrage van filmdistributeurs en bioscoopexploitanten op basis van het BTW-convenant – nog op gelijk niveau gehouden, nu kiest het Filmfonds ervoor het budget vanaf 2019 te verdubbelen naar € 2 miljoen. Daarmee wordt een extra impuls gegeven aan vergroting van de diversiteit van het aanbod, versterking van de positie van films van eigen bodem én vergroting van de zichtbaarheid ervan. Op hoofdlijnen worden de wijzigingen in de aanvraagmogelijkheden hieronder toegelicht.

Meer informatie: filmfonds.nl en in het herziene Deelreglement Distributie.

Bioscoopuitbreng in Nederland
Alle bioscoopfilms die ondersteund worden met een bijdrage op grond van het deelreglement Realisering komen in aanmerking voor een distributiebijdrage. Dit betekent dat dus ook Nederlandse (majoritaire) speelfilms met een productiebudget van € 2.000.000 of hoger en/of een P&A budget van
€ 150.000 of hoger, vanaf nu kunnen rekenen op een extra bijdrage in de kosten voor P&A van € 25.000. Daarnaast wordt de maximale distributiebijdrage in de P&A kosten voor Nederlandse kinder- en jeugdfilms verhoogd naar €40.000. Lees verder.
Vertoningsregeling filmtheaters (pilot)
Nederland is uniek in de wereld met zijn netwerk van filmtheaters. Binnen de taken van deze lokaal gefinancierde filmtheaters is ruimte voor Europese kwaliteitsfilms en wereldcinema geborgd. Specifieke afspraken over het rijksgefinancierde filmaanbod van eigen bodem via het Filmfonds ontbreken echter. De filmtheaters zijn zich bewust van de precaire positie van Nederlandse films en hebben aangegeven een rol te willen nemen om aanbod en afname beter op elkaar aan te sluiten. Via een pilotregeling gaat het Fonds dat stimuleren met een bijdrage € 0,25 voor elk in het voorliggend jaar verkocht bioscoopkaartje voor een Nederlandse majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire, die tot stand is gekomen met een bijdrage op grond van het deelreglement realisering. Voor het bepalen van het aantal betalende bezoekers is ticketsysteem MaccsBox leidend. Aangezien het om een pilot gaat, richt de regeling zich op filmtheaters die door de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Filmtheaters zijn aangemerkt als Filmtheater Groot en/of die zijn aangesloten bij Europa Cinema’s. De pilotregeling gaat dit jaar van start. Dat betekent dat begin 2020 een aanvraag ingediend kan worden over de bezoekresultaten aan Nederlandse films in 2019. Lees verder.

Bioscoopuitbreng buitenlandse kwalitatieve kinder- en jeugdfilm
in Nederland (pilot)

Kinderen zijn het publiek en talent van de toekomst en het ondersteunen van aansprekende beeldverhalen, die aansluiten bij hun belevingswereld, is een vaste prioriteit bij het Fonds. In het bioscoopaanbod vinden wij niet alleen een sterk aanbod van Nederlandse kinder- en jeugdfilms van groot belang maar ook een gevarieerd en sterk aanbod uit het buitenland. Filmtheaters willen dit aanbod diversifiëren maar krijgen dat op eigen kracht moeilijk voor elkaar. Daarom start het Fonds met een nieuwe regeling om hier een impuls aan te geven. Op basis van eerder uitgebrachte buitenlandse kinder- en jeugdfilms kunnen Nederlandse filmdistributeurs een distributiebijdrage aanvragen voor de uitbreng van nieuwe kwalitatieve buitenlandse kinder- en jeugdfilms in Nederland. Het gaat om vier films die verspreid over het jaar uitgebracht worden. Inmiddels hebben de twaalf filmtheaters, aangesloten bij het Nederlands Filmtheater Overleg, zich al aan het plan gecommitteerd om de films van een gegarandeerde vertoningsplek te verzekeren. Lees verder.
Slatefunding bioscoopuitbreng buitenlandse arthousefilm
in Nederland

Ter verbetering van de regeling zijn een aantal aanpassingen in de puntentelling van de eerder uitgebrachte films aangebracht. Wanneer distributeurs gelijk eindigen in de puntentelling, wordt er ook gekeken naar de bezoekersaantallen van de eerder uitgebrachte films. Lees verder.
Bekijk hier het herziene deelreglement distributie 

AANPASSINGEN FILMACTIVITEITEN Een gezond filmklimaat kan niet zonder ruimte voor verdieping, vernieuwing, internationale samenwerking en continue aandacht voor de ontwikkeling van talent en vaardigheden. Met de verschraling van de structureel gefinancierde infrastructuur in Nederland heeft het Fonds de afgelopen jaren daarom stapsgewijs meer ruimte gemaakt voor festivals, bijeenkomsten, training buiten het maakproces om én voor publicaties en onderzoek. Via partnerships met gerenommeerde talentlabs, festivals en markten en versteviging van de platformfunctie van festivals in Nederland is dit extra kracht bijgezet.
In 2019 wordt het budget verder versterkt; de ontbrekende schakel filmeducatie wordt toegevoegd en er komt extra ruimte voor deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling via training buiten het maakproces. Op hoofdlijnen worden de wijzigingen in de aanvraagmogelijkheden hieronder toegelicht.
Meer informatie: filmfonds.nl en in het herziene Deelreglement Filmactiviteiten.
Filmeducatiehubs (pilot)
In 2018 kondigde minister Van Engelshoven maatregelen aan om filmeducatie te stimuleren. In haar eerste reactie op het sectoradvies audiovisueel door de Raad voor Cultuur beschreef ze het belang van begrip en duiding in onze door beeldcultuur gedomineerde samenleving. Ze signaleerde vooral een beperkte regionale infrastructuur voor filmeducatie. Er is namelijk wel veel aanbod op het gebied van film- en beeldeducatie, maar het samenbrengen van de vraag door scholen en het (lokale, regionale en landelijke) aanbod én verankering in de regionale context ontbreken. Belangrijkste doel daarbij is het bereiken van meer scholieren. 

Met de extra impuls voor filmeducatie die in september 2018 bekend werd gemaakt is een volgende mijlpaal bereikt in het uitrollen van de strategische agenda voor de sector. Stapsgewijs komen er al in de laatste twee jaar van de huidige beleidsperiode (2019 en 2020) extra middelen beschikbaar. Deze zijn bestemd voor een regeling voor regionale filmeducatiehubs die bij het Filmfonds is belegd, en voor versterking van de landelijke coördinerende rol van EYE op het gebied van filmeducatie in samenhang met de ontwikkeling en actielijnen van de filmeducatiehubs.

In 2019 maakt het Fonds binnen het deelreglement Filmactiviteiten ruimte voor de ondersteuning van twee Filmeducatiehubs als pilot. Een Filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio worden aangeboden en afgestemd. De subsidie is bestemd voor het vervullen van een coördinerende rol en het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van film- en beeldeducatie in een afgebakende regio. De aanvrager dient onder meer te beschikken over een bewezen staat van dienst op het vlak van film- en beeldeducatie van tenminste 5 jaar met een jaarlijks bereik van ten minste 10.000 leerlingen in PO en/of VO.

Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk en zijn aangesloten op de landelijke coördinatiefunctie voor filmeducatie die bij EYE is belegd. Het gaat om de inrichting en uitvoering van een nieuwe Filmeducatiehub, en nadrukkelijk niet om dekking van huidige taken/activiteiten van lokale of landelijke aanbieders.
Lees verder.

Training
De bestaande mogelijkheden voor talentontwikkeling in de vorm van training buiten het reguliere maakproces om, worden versterkt en uitgebreid. Toegevoegd is de mogelijkheid om een speciale ronde uit te schrijven voor de organisatie van en deelname aan een Atelier. Een Atelier is een creatief ontwikkeltraject voor filmprojecten en makers onder leiding van coaches. Het eerste Atelier start in het najaar van 2019. Daarnaast is in samenhang met de nieuwe regeling ImmerseInteract, ook ruimte gemaakt voor deelname aan specieke labs/ateliers voor innovatieve mediaproducties. Tevens is er ruimte voor versterking van de regionale infrastructuur voor talentontwikkeling.

Voor versterking van talentontwikkeling buiten het reguliere maakproces wil het Fonds vaart zetten in een mogelijke krachtenbundeling van in Nederland gevestigde talentlabs. Doel is te komen tot een sterk Creative Skills Lab dat de inhoudelijke kwaliteit, planning en organisatie van bestaand aanbod in Nederland borgt en versterkt. Daarnaast zou dit lab programma’s op maat moeten kunnen ontwikkelen voor storytelling en skills-training over de volle breedte van de ontwikkeling en productie van films, waar krapte in de kwalitatieve capaciteit wordt gesignaleerd.

Bron: Nederlands Filmfonds