Oproep Scenario Visser-Neerlandiaprijs

Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De prijs voor de winnaar bedraagt € 5.000,00.

Voor wie
De wedstrijd staat open voor scenario’s van schrijvers waarvan tenminste één scenario is verfilmd en voor speelfilmscenario’s van studenten/alumni waarmee zij in 2017 of 2018 afstuderen/zijn afgestudeerd aan een erkende vakopleiding.

Overige voorwaarden voor het deelnemen
De inzending moet bestaan uit een uitgewerkt scenario voor speelfilm van minimaal 75 tot maximaal 120 pagina’s, voorzien van een logline van drie regels en een synopsis van maximaal een A4. Daarnaast mag het in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijk werk geen vertaling of bewerking zijn van een roman, novelle, toneelspel, etc. Tevens mag voor de inzending hooguit ontwikkelingssteun zijn ontvangen van het Nederlands Filmfonds en scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Tot slot: maximaal één inzending per deelnemer. Een inzending van meerdere deelnemers is mogelijk. Teksten waarop de naam van de auteur is vermeld, worden van de wedstrijd uitgesloten.

Inzenden

– Per e-mail met als bijlage één bestand bevattende de logline, de synopsis en de tekst van het scenario, aan te leveren in pdf, geformatteerd volgens de industriestandaard, bij voorkeur Final Draft met vermelding van de titel.

– In de aanbiedingsmail opgave van de titel, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer van de auteur(s) met vermelding van tenminste één titel van een verfilmd scenario of het jaar van afstuderen met de naam van de opleiding.

– Vermeld als onderwerp van de e-mail: “ANV inzending scenario titel”.

– Zenden naar: Algemeen-Nederlands Verbond: info@anv.nl.

Duur
De inschrijving start op 3 mei 2017 en sluit op 15 mei 2018.

Jury, selectie, prijsuitreiking, vervolg
Een onafhankelijke jury zal de inzendingen anoniem ter beoordeling voorgelegd krijgen. De prijsuitreiking is op het Nederlands Film Festival in september 2018. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de wedstrijd een kort inhoudelijk commentaar van de jury op hun inzending.

Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ANV-bestuur. Door het loutere feit van inzending gaat de auteur akkoord met de gestelde voorwaarden. Indien de kwaliteit van de ingediende scenario’s onvoldoende is om voor de prijs in aanmerking te komen, behoudt het ANV zich het recht voor de prijs niet uit te reiken.

Kijk voor meer informatie op de website van het Algemeen-Nederlands Verbond.