Aankondiging herziene regelgeving Filmfonds voor 2018

Zoals aangekondigd eindigt per 31 december 2017 de Suppletieregeling voor mainstream films.

Binnen het deelreglement realisering wordt naast de reguliere bijdragen, toeslagen en matchingbijdrage voor coproducties een nieuwe mogelijkheid geboden; een matchingbijdrage voor mainstreamfilms. Deze kan zowel in aanvulling op andere bijdragen die op grond van het deelreglement realisering worden verstrekt worden aangevraagd, als in aanvulling op een bijdrage op grond van de Production Incentive. Behalve productionele en juridische criteria maakt een inhoudelijke toets daar deel van uit. Het geactualiseerde Deelreglement Realisering zal 1 maart 2018 in werking treden.

Nieuwe regeling voor publieksfilms 
Naast de mogelijkheden die het Fonds biedt wordt binnen een werkgroep onder voorzitterschap van het ministerie van OCW gewerkt aan een regeling voor publieksfilms door de partners betrokken bij de financiering van filmproducties in het BTW-convenant. De nieuwe regeling zal worden uitgevoerd door het Abraham Tuschinski Fonds. De verwachting is dat dit proces eind dit jaar nog kan worden afgerond en de regeling komend jaar in werking kan treden.

Wijzigingen deelreglementen Distributie en Filmactiviteiten
In een aantal andere regelingen van het Fonds, te weten de deelreglementen Distributie en Filmactiviteiten is eveneens een beperkt aantal wijzigingen voorzien die met ingang van het nieuwe jaar van kracht worden. Het betreft bij Distributie een verduidelijking waarop de steun vanuit het Fonds voor Nederlandse arthouse films en documentaires zich richt en wie er als aanvrager kwalificeert. Ten aanzien van Filmactiviteiten zijn er een aantal aanscherpingen doorgevoerd om de doelstellingen van de regeling te borgen in samenhang met de toegenomen druk op de beschikbare middelen.

Voortzetting ingezette koers
De in 2017 ingezette koers om een kleiner aantal films met hogere bijdragen van het Filmfonds in de fase van ontwikkeling, realisering en distributie te faciliteren wordt ook de komende jaren voortgezet met het doel de diversiteit, kwaliteit en het bereik van films te stimuleren. Het Fonds blijft voor bioscoopfilms koersen op een evenwicht tussen artistieke films, cross-over films en mainstream films.

De geactualiseerde regelgeving zal begin 2018 worden gepubliceerd, voorzien van een nadere toelichting.

Bron: Nederlands Filmfonds