Commissariaat voor de Media: nieuwe beleidsregels NPO

Het Commissariaat voor de Media heeft op dinsdag 26 september de Beleidsregels voor Governance en Interne beheersing vastgesteld. Hierin is vastgelegd wat binnen publieke omroepen moet zijn geregeld, zodat sprake is van goed bestuur en intern toezicht. Via deze beleidsregels kunnen de NPO, RPO, en landelijke en regionale publieke omroepen beoordelen of hun organisatie volgens de Mediawet 2008 handelt.

Een goed beleid en toezicht is volgens het Commissariaat van belang voor het vertrouwen in publiek omroep: ‘Goed bestuur en intern toezicht ingebed in een gezonde organisatiecultuur vormen de basis van een inhoudelijk, integer en toekomstbestendig functioneren van een publieke omroep. Als omroepen in hun organisatie voor deugdelijke bedrijfsprocessen en goed functionerende risicomanagementsystemen zorgen, neemt de kans op overtredingen van wet- en regelgeving af. Hoe die processen en systemen worden ingericht, is de verantwoordelijkheid van bestuurders en internetoezichthouders van de omroepen.’

“Een van onze toezichtthema’s in 2017 is: het huis op orde”, legt commissaris Jan Buné uit. “Met deze beleidsregels willen we de publieke omroepen ondersteunen. Zo waarborgen we het vertrouwenvan samenleving en politiek in de onafhankelijkheid van de publieke omroep en de rechtmatige besteding van publieke gelden.”

Bij het opstellen van de beleidsregels zijn de omroepen nauw betrokken geweest. Dat heeft tal van ideeën en best practices opgeleverd. Buné: “Deze ideeën en voorbeelden zijn in de beleidsregels verwerkt. Daarnaast hebben we verschillende overleggen met de NPO gehad om de Beleidsregels en de Governancecode Publieke Omroep zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.”

Bron: Spreekbuis