Wedstrijd voor scenarioschrijvers

Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De prijs voor de winnaar bedraagt  €5.000,00. De prijsuitreiking vindt naar verwacht plaats op het Nederlands Filmfestival in 2018.

De wedstrijd staat open voor scenario’s van schrijvers waarvan tenminste één scenario is verfilmd en voor speelfilmscenario’s van studenten/alumni waarmee zij in 2017 of 2018 afstuderen/zijn afgestudeerd aan een erkende vakopleiding.

Voorwaarden voor het deelnemen
* De inzending moet bestaan uit een uitgewerkt scenario voor speelfilm van minimaal 75 tot maximaal 120 pagina’s, voorzien van een logline van drie regels en een synopsis van maximaal een A4.
* Het in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijk werk mag geen vertaling of bewerking zijn van een roman, novelle, toneelspel, etc.
* Voor de inzending mag hooguit ontwikkelingssteun zijn ontvangen van het Nederlands Filmfonds en scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.
* Maximaal één inzending per deelnemer. Een inzending van meerdere deelnemers is mogelijk.
* Teksten waarop de naam van de auteur is vermeld, worden van de wedstrijd uitgesloten, omdat de jury de inzendingen anoniem krijgt voorgelegd.

Inzenden
* Per e-mail met als bijlage één bestand bevattende de logline, de synopsis en de tekst van het scenario, aan te leveren in pdf, geformatteerd volgens de industriestandaard, bij voorkeur Final Draft met vermelding van de titel.
* In de aanbiedingsmail opgave van de titel, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer van de auteur(s) met vermelding van tenminste één titel van een verfilmd scenario of het jaar van afstuderen met de naam van de opleiding.
* Vermeld als onderwerp van de e-mail: “ANV inzending scenario titel”.
* Zenden naar: Algemeen-Nederlands Verbond: info@anv.nl.

Duur
De inschrijving start op 3 mei 2017 en sluit op 15 mei 2018. Een onafhankelijke jury zal de inzendingen anoniem ter beoordeling voorgelegd krijgen. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de wedstrijd een kort inhoudelijk commentaar van de jury op hun inzending.

Slotbepalingen
* In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ANV-bestuur.
* Door het loutere feit van inzending gaat de auteur akkoord met de gestelde voorwaarden.
* Indien de kwaliteit van de ingediende scenario’s onvoldoende is om voor de prijs in aanmerking te komen, behoudt het ANV zich het recht voor de prijs niet uit te reiken.

Bron: Auteursbond