Kunst, cultuur, erfgoed en media in de Verkiezingsprogramma’s

De politieke partijen hebben hun definitieve Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vastgesteld. Kunsten ’92 keek naar: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK, SGP en Partij voor de Dieren.

Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Wij hebben een en ander inzichtelijk gemaakt door middel van: (klik op elk onderdeel):
> een samenvatting tekstvorm
> een samenvatting in tabelvorm
> letterlijke fragmenten uit de programma’s over kunst, cultuur, erfgoed en media

Op basis van deze overzichten kan worden geconcludeerd dat een aantal partijen cultuur hoog in het vaandel heeft staan en er extra geld voor wil uitrekken. Maar hoe het beleid er na de verkiezingen uit ziet, hangt af van de te vormen coalitie.

Aan de rechterzijde vermelden VVD en CDA weliswaar geen extra middelen; wel pleiten zij allebei voor zowel het behoud van topkwaliteit als een volwaardig cultureel aanbod op lokaal, regionaal en ‘alledaags’ niveau. De VVD ziet meer geld voor kunst en cultuur het liefst uit de markt komen. Christen Unie is wel voor een budgetverhoging met 100 miljoen, maar wil dat geld vooral inzetten voor monumentenzorg. Ook SGP wil extra fondsen reserveren voor behoud van materieel erfgoed.

Groen Links, SP en D66 willen allemaal meer geld uittrekken voor cultuur en media. Maar de Partij van de Arbeid is het meest expliciet in haar steun. Asscher cum suis willen 100 miljoen euro voor kunst vrijmaken en eenzelfde bedrag voor de publieke omroep.

Waar het extra geld voor kunst en cultuur terecht moet komen zal onderwerp van discussie worden tijdens de coalitiebesprekingen. Over een paar punten bestaat brede consensus. Zo moet de inkomenspositie van kunstenaars verbeterd worden en zijn investeringen in talentontwikkeling en cultuuronderwijs gewenst. ‘Diversiteit’ en ‘regionale spreiding’ zijn de signaalwoorden die klinken over het gehele politieke spectrum, hoewel niemand er een concrete invulling voor heeft.
Zie verder al onze overzichten en de originele definitieve Verkiezingsprogramma’s op onze website.

Bron: Kunsten ’92