De lobby na prinsjesdag – Extra geld voor cultuursector nodig

Op 21 november debatteert de Tweede Kamer over de Cultuurbegroting 2017 (klik hier voor de Agenda). In aanloop naar dit debat wordt de eerder ingezette lobby voortgezet ten behoeve van extra middelen per 2017.

Zoals bekend kondigde het kabinet op Prinsjesdag een extra investering van € 10 miljoen voor de cultuursector aan. In de kunst- en cultuursector is positief gereageerd op dit bedrag.

Echter, vrijwel unaniem wordt gewezen op de noodzaak van extra investeringen in cultuur. Zo schrijft de Museumvereniging in een reactie: “Als Museumvereniging willen we de Kamerleden steunen om meer ademruimte te vinden voor cultuur en musea in het bijzonder”. Ook roepen zij op te blijven investeren in de aankoopregeling van het Mondriaan Fonds. “Dit fonds is langzaam aan het opdrogen en de eenmalige bijdrage van vorig jaar is geen oplossing voor dit probleem”. De NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) schrijft: “Er zijn nog aanvullende maatregelen nodig om het middenveld te versterken, de fijnmazige spreiding van aanbod te behouden en een pluriform jeugdaanbod te stimuleren”. De NAPK werkt aan een noodoproep die binnenkort breed wordt uitgezet in het podiumkunstenveld, met een oproep aan directeuren, zakelijk en artistiek leiders, makers, festivals, schouwburg- en concertzaaldirecties en programmeurs om mede te ondertekenen. U hoort binnenkort meer.
Bovendien hebben de Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten in aanloop naar Prinsjesdag al aangegeven dat een investering van in totaal € 24 miljoen (in plaats van de op Prinsjesdag bekend gemaakte € 10 miljoen) de gehele cultuursector zou helpen om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen.

Ook D66 onderschrijft deze noodzaak: de op Prinsjesdag gepresenteerde Tegenbegroting van D66 pleit voor een ruimer budget voor cultuur. D66 wil dat kwaliteit wordt beloond en dat diverse instellingen op het gebied van dans, theater en muziek blijven bestaan. Daarnaast wenst D66 dat het aankoopfonds van het Mondriaan Fonds wordt aangevuld, zodat belangrijke werken aan de Collectie Nederland kunnen worden toegevoegd. De tegenbegroting voorziet in € 39 miljoen extra voor kunst en cultuur.

> Petitie gestart: Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!

Onder deze titel zijn verschillende erfgoedorganisaties een petitie gestart tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget voor monumenten. Minister Bussemaker is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere rijksmonumenten af te schaffen. Daarvoor in de plaats komt een sobere subsidieregeling, maar daarvoor is maar iets meer dan de helft van het huidige budget voor beschikbaar. Meer dan de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen.

Met de bezuinigingen wordt een effectieve en doelmatige fiscale regeling weggegooid die zich decennia heeft bewezen. Hier is geen inhoudelijke afweging aan vooraf gegaan. Evenmin zijn de consequenties goed in kaart gebracht.

De petitie zal worden aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer, die het voorstel op 7 november bespreekt in de Kamercommissie Financiën als onderdeel van het hele belastingplan. Minister Bussemaker schuift aan voor dit onderwerp. Voor de agenda klik hier.

 

DEBAT ‘CULTUREEL KAPITAAL LIVE’ OP 2 NOVEMBER

Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe?
In debat over beleid voor cultuur in onderwijs en vrije tijd

Wat is de waarde van cultuureducatie en cultuurparticipatie voor actuele vraagstukken als brede vorming, cultuur-overdracht, 21e-eeuwse vaardigheden, diversiteit en segregatie en welke rol kan overheidsbeleid daarbij spelen? Hierover organiseert het LKCA in samenwerking met  Boekmanstichting en Kunsten ’92 op woensdag 2 november het debat Cultureel Kapitaal Live met de cultuurwoordvoerders Van Veen (VVD), Monasch (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66).

In het Manifest ‘Cultuureducatie essentieel voor ontwikkeling en verbinding’ geven Kunsten ’92, CJP, FCP, het Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en het LKCA  hun visie op deze vraagstukken. Op 2 november gaat het gesprek hierover verder.

Debat Cultureel Kapitaal Live
Datum:  2 november
Tijd:       18.15 (inloop met buffet) – 21.15 uur
Locatie: Oude Zaal Tweede Kamer, Den Haag

Meer informatie en aanmelden debat Cultureel Kapitaal Live

 

Bron: Kunsten ’92