Herziening Deelreglement Filmactiviteiten

Sinds 2013 heeft het Fonds als extra taak gekregen een aantal filmfestivals meerjarig te ondersteunen. Die taak blijft ook in de periode 2017-2020 van kracht.

De minister heeft de cultuurfondsen gevraagd de aanvraagprocedure voor meerjarige activiteitensubsidies parallel te laten lopen aan de aanvraagprocedure voor de BIS en de meerjarige regelingen hierop te laten aansluiten. Het Fonds heeft naar aanleiding hiervan het Deelreglement Filmactiviteiten herzien waarin de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017-2020 is opgenomen. Naast de aanpassingen in de categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals is het Deelreglement Filmactiviteiten op een aantal andere onderdelen aangescherpt en verduidelijkt. Dit betreft hoofdzakelijk de aanscherping van de voorwaarden over de (financiële) betrokkenheid van derden om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Toelichting aanpassingen meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017-2020
Om in aanmerking te komen voor een meerjarige activiteitensubsidie filmfestival dient een festival jaarlijks plaats te vinden, minimaal zes edities te hebben georganiseerd en een aanzienlijk publieksbereik te hebben. Het festival moet een goede staat van dienst hebben en in het activiteitenplan een realistisch beeld geven van de ontwikkelingen en ambities in de komende vier jaar.

De fondsbijdrage bedraagt ten hoogste 30% van de totale kosten, waarbij het noodzakelijk is dat het festival tevens lokaal substantieel wordt ondersteund door een gemeente en/of provincie, of een aan deze organen gelieerd fonds.

Een meerjarige activiteitensubsidie filmfestival wordt in de periode 2017-2020 niet langer voor twee periodes van twee jaar verstrekt, maar in plaats daarvan voor één periode van vier jaar. De mogelijkheid om een meerjarige activiteitensubsidie aan te vragen voor een filmfestival gericht op de internationale kinder- en jeugdfilm vervalt. Hiervoor is plaats is gecreëerd in de basisinfrastructuur. De meerjarige activiteitensubsidie filmfestival blijft ruimte bieden aan een festival gericht op de internationale animatiefilm en een festival gericht op de internationale science fiction- of fantasy film. Daarnaast is er ruimte voor een nieuwe toetreder die een festival organiseert, gericht op de internationale korte film.

De uiterste indiendatum voor een aanvraag voor meerjarige activiteitensubsidie filmfestival is 1 maart 2016. De festivalcommissie toetst de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de directeur/bestuurder. Het besluit wordt genomen vóór 1 juni 2016.

Het Deelreglement Filmactiviteiten is met instemming van de raad van toezicht vastgesteld door de directeur/bestuurder en met goedkeuring van de minister gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van het Fonds.

Nadere vereisten en criteria kunt u terugvinden in het Deelreglement Filmactiviteiten 2016 en in de bijbehorende toelichting. Het Deelreglement Filmactiviteiten treedt per 1 januari 2016 in werking.

Bron: Nederlands Filmfonds