Publicatie onderzoek talentontwikkeling in Nederlandse AV-sector

Tussen maart en juli jl. is in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de infrastructuur voor talentontwikkeling in de Nederlandse AV-sector. Doel was het inventariseren van het huidige aanbod en het in kaart brengen van behoeften in de sector. Aanleidingen voor het onderzoek zijn de bezuinigingen op de infrastructuur voor talentontwikkeling (met o.a. het wegvallen van de postacademische instellingen NIAf en Binger Filmlab uit de BIS in 2013), de aangekondigde beëindiging van de financiering van het Mediafonds per 2017 en het onder invloed van digitalisering en internationalisering voortdurend veranderende landschap waarbinnen de AV-sector opereert.

Onderzoeksbureau Dialogic heeft de nationale mapping in kaart gebracht en Binger Filmlab heeft de internationale context geïnventariseerd.
De nationale mapping concludeert dat:
– het aanbod voor bewezen talent achterblijft op dat voor startend talent;
– het aanbod langlopende trainingen thans relatief beperkt is;
– makers overall tevreden zijn met de kwaliteit van het nationale aanbod, maar dat veel makers de ‘vrije ruimte’ missen;
– bij training-on-the-job vaker sprake is van een gezamenlijk aanbod. Samenwerking is minder vanzelfsprekend bij langlopende en korte trainingen;
– de beschikbaarheid van coaches en broedplaatsen meer aandacht verdient;
– makers vooral behoefte hebben aan vakinhoudelijke ondersteuning;
– het steeds belangrijker wordt dat talent zich internationaal kan onderscheiden.

Voor een structurele inbedding van talentontwikkeling in de Nederlandse AV-sector richting de toekomst wordt aanbevolen om continuïteit in talentontwikkeling te faciliteren, samenhang te organiseren en vrije ruimte te creëren.

De internationale mapping:
– Brengt de mogelijkheden in het buitenland voor Nederlandse makers in de AV-sector in kaart (met een focus op het Creative Europe MEDIA programma). In de afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse filmmakers ruim 250 keer deelgenomen aan  trainingsprogramma’s die werden ondersteund door MEDIA;
– Identificeert ‘best practices’ in de focusgebieden Scandinavië, Duitsland en België;
– Vat internationale trends en issues samen zoals geïnventariseerd door de Audiovisual Training Coalition (ATC).
De bevindingen in beide rapportages zullen, naast de gesprekken met de sector en het aanvullende advies van de Raad voor Cultuur over talentontwikkeling dat binnenkort verschijnt, worden gebruikt als input voor het duurzaam beleggen van talentontwikkeling in de AV-sector. In aansluiting op de uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2017-2020 zal hierbij worden gezocht naar een bundeling van krachten van opleidingen, productiemaatschappijen, omroepen, festivals en het Filmfonds.

Lees de onderzoeksrapportages:
Talentontwikkeling in de Nederlandse AV-sector
Raamwerk deskstudie
Talentontwikkeling in de filmsector, een internationaal perspectief

Bron: Nederlands Filmfonds