Oproep Teledoc Campus 2015 – deadline 1 oktober 2015

De NPO, CoBO, het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent. Hiervoor is een nieuw samenwerkingsproject ontwikkeld: Teledoc Campus.

Bij Teledoc Campus ligt de nadruk op de belevingswereld van NPO 3. Men wil teams van jonge regisseurs én producenten de gelegenheid bieden ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Binnen dezelfde kaders – televisie en bioscoop – waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien. De films worden begeleid, ontwikkeld en gefinancierd door de NPO/publieke omroepen, CoBO, het Mediafonds en het Filmfonds.

Filmplannen kunnen, na selectie door publieke omroepen, Mediafonds en Filmfonds, een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentairescript. Na uitwerking tot een script vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen, Mediafonds en Filmfonds voor mogelijke realisering.

De lengte van de films is 25 minuten, het budget voor ontwikkeling en proefopnamen is maximaal € 5.000,- en maximaal € 60.000,- voor realisering (dus exclusief ontwikkeling). Er worden m.i.v. 2015 maximaal 18 bijdragen voor ontwikkeling en 9 bijdragen voor realisering van Teledoc Campus films per jaar toegekend.

ALGEMENE VOORWAARDEN

CRITERIA AANVRAGERS:

– Dit project staat open voor in Nederland wonende documentairemakers die of een audiovisuele opleiding (of School voor Journalistiek) hebben afgerond of een Wildcard hebben gekregen van het Filmfonds of minimaal één en maximaal drie (korte) documentaire(s) hebben gemaakt waarin hun talent en ambitie zichtbaar is en die bovendien op televisie is/zijn uitgezonden of bioscooproulatie heeft/hebben gehad. Niet zijnde films gemaakt tijdens de opleiding.
– Projecten worden ingediend door een producent en alleen plannen van onafhankelijke documentaire producenten worden behandeld.
– Regisseurs zijn in principe niet verbonden aan een omroep en kunnen een voorstel indienen samen met een producent waarmee ze graag willen samenwerken. De voorkeur wordt gegeven aan – beginnende producenten met een relevante opleiding.
– De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.
– De producent kan bij maximaal twee Teledoc Campus tegelijkertijd betrokken zijn (ontwikkelen en/of realiseren). De regisseur mag tegelijkertijd niet in een ander traject (Kids & Docs, IDFA/Mediafonds workshop, Wildcard of DOC25) een film in productie hebben.

CRITERIA FILMPLAN: Onderwerpkeuze is van cruciaal belang waarbij wij denken aan de volgende punten die een rol kunnen spelen:

– Verhalen spelen zich in het heden af, geen historische documentaires; verwijzingen naar het verleden zijn wel mogelijk.
– Human-interest of over maatschappelijke onderwerpen, grenzen aftastend op een toegankelijke manier.
– Een duidelijk Nederlandse link.
– Tegendraads, nieuwsgierig, niet moralistisch, spontaan, betrokken, gedurfd, optimistisch, speels, jong van geest, kritisch, humoristisch, positief, niet cynisch.
– Bepalend: prikkelend, verhalend en vooral ook cinematografisch.
– Zichtbare betrokkenheid van de maker is gewenst. De kijker wordt mee ‘op reis’ genomen, ‘ontdekken’ in real time. Participerende documentaire (geen must) biedt mogelijkheid tot identificatie.
– Spanningsboog: duidelijke introductie van het onderwerp waardoor de kijker direct betrokken raakt en blijft kijken.
– De situatie, het onderwerp of (hoofd)persoon maakt een ontwikkeling door. Dit maakt nieuwsgierig naar de afloop van het verhaal.
– Bestemd voor een breed televisie- en bioscooppubliek.

ALGEMENE VEREISTEN AANVRAAG:

Een ontwikkelingsaanvraag wordt ingediend volgens de volgende voorwaarden:

– Per e-mail bij CoBO: cobo@cobofonds.nl (bij onderwerp vermelden: Teledoc Campus 2015/3).
– Een synopsis van maximaal 2 pagina’s, daarnaast 1 pagina A4 voor regievisie (om een beeld te geven van persoonlijke stijl) en motivatie. Pagina’s zijn geschreven in leesbaar corps, voorzien van (werk)titel, auteur, datum en een nummering.
– Duidelijke curricula vitae/filmografieën van de regisseur en de producent, die zijn voorzien van adres, telefoonnummer en e-mail adres. Uit het cv dient te blijken of de indieners voldoen aan de criteria. In de filmografie dienen de lengtes, uitzenddatum, naam van de omroep die heeft uitgezonden en/of bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.
– Van het onderwerp (hoofdkarakters/organisaties of voornaamste betrokkene(n) uit het filmplan) dient een schriftelijke verklaring van toestemming c.q. medewerking te worden bijgevoegd.
– Relevant eerder werk dient via een link bekeken te kunnen worden (link in e-mail meesturen).
– Het geheel (plan, toelichting en cv) beslaat niet meer dan 4 pagina´s exclusief eventuele verklaringen van toestemming.

Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

In een aantal gevallen komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage:

– Filmplannen die niet aan voornoemde voorwaarden voldoen.
– Filmplannen die eerder zijn afgewezen door het Filmfonds.
– Filmplannen die eerder zijn ingediend voor Teledoc Campus, behalve wanneer een publieke omroep of het Filmfonds
toestemming verleent tot een nieuwe indiening.
– Filmplannen die al subsidie hebben verkregen voor ontwikkeling van een ander fonds.

Filmplannen kunnen alleen digitaal ingediend worden via e-mailadres: cobo@cobofonds.nl. Graag bij het onderwerp vermelden:  Teledoc Campus 2015/3.

De plannen dienen donderdag 1 oktober 2015 om 17:00 uur te zijn ingediend bij CoBO.

Aanvragen die na sluitingstijd binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending. Voor informatie kun je contact opnemen met CoBO: 035 – 677 53 48

Bron: DDG