Oproep 3e ronde Teledoc 2015 – uiterste indiendatum 1 juni

Filmmakers worden uitgenodigd om voor 1 juni a.s. een plan in te dienen voor de ontwikkeling van een Teledoc. In dit project werken publieke omroepen en NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten.

Een Teledoc is een gelaagde documentaire met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die zowel cinematografisch prikkelend, als op basis van story-telling verhalend is èn toegankelijk voor een breed televisiepubliek – en potentieel bioscooppubliek.
Filmvoorstellen kunnen, na selectie door publieke omroepen en Filmfonds, een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentaire filmplan. Voor ontwikkeling kunnen zowel teams van producent en regisseur, als regisseurs zonder producent indienen. Regisseurs die zonder producent een ontwikkelingsaanvraag hebben ingediend, gaan bij aanvang van de ontwikkelingsfase samenwerking met een producent aan. Na uitwerking van de geselecteerde filmplannen vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor de mogelijke realisering. Voor realisering kunnen alleen producenten indienen.
De lengte van de films is tussen de 75 en 90 minuten, het budget voor ontwikkeling en proefopnamen is maximaal € 20.000,- en voor realisering maximaal € 300.000,-. Er worden maximaal 12 bijdragen voor ontwikkeling en 6 bijdragen voor realisering van Teledocs per jaar toegekend. Het aantal indienrondes voor Teledoc is gerelateerd aan het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad en kan worden bijgesteld. Indiendata zijn 1 oktober 2014 (1e ronde), 2 februari 2015 (2e ronde) en 1 juni 2015 (3e ronde), vóór 17:00 uur. U kunt de filmplannen alléén digitaal indienen op e-mailadres: cobo@cobofonds.nl, wilt u bij het onderwerp vermelden: Teledoc2015-3.
ALGEMENE VOORWAARDEN
CRITERIA AANVRAGERS
– Het indienen van plannen voor ontwikkeling staat open voor zowel onafhankelijke documentaire regisseurs als voor documentaire producenten samen met een regisseur.
– Producenten en regisseurs zijn in principe niet verbonden aan een omroep. Indienen voor realisering kan alleen na een binnen Teledoc toegekende ontwikkelingsaanvraag door een producent plus regisseur.
– De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.
– De productiemaatschappij moet minimaal 2 jaar gevestigd en actief zijn in Nederland en de producent die de productiemaatschappij rechtsgeldig vertegenwoordigt dient relevante werkervaring te hebben in de professionele film- en televisiesector. In het kader van dit project dient de producent minimaal 1 lange documentaire van tenminste 70 minuten onafhankelijk te hebben geproduceerd, die is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of is uitgezonden op de landelijke televisie.
– De regisseur moet relevante, bewezen werkervaring hebben in de professionele film- en televisiesector: minimaal 3 documentaires van 50 minuten of 1 documentaire van 70 minuten, die is/zijn uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek.
– Wanneer een regisseur zelfstandig een plan indient en dat filmvoorstel wordt geselecteerd, dan wordt in samenspraak met omroep en Filmfonds gezocht naar een erkende producent waarmee de film verder kan worden ontwikkeld.
– Een producent kan maximaal 2 Teledocs tegelijkertijd produceren (ontwikkelen en/of realiseren), de regisseur kan bij maximaal één Teledoc tegelijkertijd betrokken zijn. Het staat regisseurs met een Teledoc in de laatste fase van afwerking vrij om een nieuw plan voor ontwikkeling in te dienen.

CRITERIA

FILMPLAN
– Gebaseerd op een universeel eigentijds thema (verhalen spelen zich in het nu af, verwijzingen naar het verleden zijn wel mogelijk) en onderwerp met duidelijk Nederlandse connectie.
– Toegankelijk voor een breed televisiepubliek, en potentieel ook een bioscooppubliek.
– Gelaagde vertelling, verhalend op basis van story-telling.
– Een cinematografische auteursvisie. De situatie, het onderwerp of (hoofd)persoon maakt een ontwikkeling door.
– Gefinancierd/gerealiseerd binnen het maximum budget van het samenwerkingsproject. Extra financiering van derden is in beperkte mate mogelijk, maar dient zonder gevolgen te blijven voor de inhoud en het productieproces en in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van het Commissariaat voor de Media en het Filmfonds. VEREISTEN AANVRAAG
– Een ontwikkelingsaanvraag bestaat uit 2 pagina’s A4 met een synopsis van de beoogde Teledoc, plus 2 pagina’s toelichting met daarbij in elk geval een motivatie en visie op de regie, plus CV’s/filmografieën van de regisseur en (indien reeds een team) van de producent, voorzien van adres, telefoonnummer en e-mail adres. Het CV van de indiener(s) moet aan de criteria kunnen worden getoetst. In de filmografie dienen daarom de lengtes, omroep en/of bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.
– pagina’s zijn enkelzijdig beschreven in goed leesbaar lettertype , voorzien van (werk)titel, auteur, datum en een nummering.
– relevant eerder werk dient via een hyperlink bekeken te kunnen worden.
– Van het onderwerp (hoofdpersonages/organisaties of voornaamste betrokkene(n) uit het filmplan) dient een schriftelijke verklaring van toestemming c.q. medewerking te worden bijgevoegd. Een toestemmings-verklaring is noodzakelijk indien medewerking van een persoon of toegang tot het onderwerp vereist is voor de documentaire. Deze toestemming moet zodanig worden verkregen dat deze partij op geen enkele wijze inhoudelijk invloed op de documentaire kan uitoefenen.
– Het geheel (plan, toelichting en CV’s) beslaat niet meer dan 4 pagina´s exclusief een eventuele verklaring van toestemming. In een aantal gevallen komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage:
– Filmplannen die niet aan voornoemde eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.
– Filmplannen die eerder zijn afgewezen door het Filmfonds zijn uitgesloten.
– Filmplannen die eerder zijn ingediend voor Teledoc zijn uitgesloten, tenzij een omroep of Filmfonds toestemming verleent tot een nieuwe indiening.
– Filmplannen die al subsidie van het Filmfonds of een ander fonds hebben verkregen voor ontwikkeling zijn uitgesloten.
Voor de komende ronde kunnen plannen uiterlijk maandag 1 juni 2015 om 17.00 uur ingediend worden bij CoBO, uitsluitend digitaal via e-mailadres: cobo@cobofonds.nl. Als onderwerp vermelden: Teledoc 2015 – 3.Aanvragen die na sluitingstijd* binnenkomen worden niet in behandeling genomen.Voor informatie kunt u contact opnemen met CoBO: 035 – 677 53 48.* De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.Bekijk het protocol.
Bron: Nederlands Filmfonds