Externe partijen krijgen toegang tot publieke bestel

Het publieke mediabestel wordt geopend voor andere partijen dan de huidige omroeporganisaties. In alle gevallen moet een bestaande publieke omroep als coproducent optreden. In een brief aan de leiding van de NPO geeft staatssecretaris Sander Dekker hierover meer duidelijkheid.

Hij vraagt de NPO in de brief om procedures te formuleren, zodat helder is op welke wijze externe partijen hun programmavoorstellen kunnen realiseren. Dekker schrijft: ‘Ook maatschappelijke organisaties en creatieve, onafhankelijke programmamakers met een idee, programmaformat of concreet product moeten bij de publieke omroep terecht kunnen. Dit versterkt de creatieve competitie in het bestel, verbetert de kwaliteit en vergroot pluriformiteit van de programmering. Het stimuleert ondernemerschap en biedt kansen voor meer innovatie bij de publieke omroep.

Deze externe partijen moeten met hun voorstel bij de NPO terecht kunnen. U heeft de mogelijkheid om selectiecriteria te stellen bij de aanmeldingen. De vergrote openheid van het bestel moet namelijk wel werkbaar blijven en aan kwaliteitseisen (gaan) voldoen. De Mediawet wordt zo gewijzigd dat de NPO de bevoegdheden krijgt om afspraken met externe makers te maken en kaders te stellen.

Na het maken van dergelijke afspraken kunnen omroep- en taakorganisaties zich aanbieden als coproducent van het voorstel van de externe partij. Zij kennen de kaders die de NPO heeft gesteld en werken daarbinnen. Als geen enkele omroep interesse heeft in het voorstel, dan kan de NPO de NTR benaderen. De NTR is gehouden deze opdracht aan te nemen.

Om duidelijkheid voor betrokken partijen te vergroten vraag ik u om uit te werken hoe de toegang van externe partijen wordt ingevuld en ingebed in de organisatie. De inzet daarbij is dat openheid vooral de creatieve competitie moet versterken en geen bureaucratie en juridificering.

Omdat de intekening voor het programmaschema 2016 al is gestart in februari 2015 en de wet nog niet klaar is, ben ik mij ervan bewust dat 2016 een overgangsjaar is. Het openstellen van het bestel vraagt ook om aanpassing van interne werkwijzen. 2016 is daarmee een jaar waarin er nog geen volledige toegang voor externe makers mogelijk is. Ik vraag u wel om in dat jaar, waar mogelijk, de directe toegang van externen tot het bestel mogelijk te maken.’

Bron: Broadcast Magazine