Oproep: Aanvragen Internationale Context

In 2015 zet het Fonds het in 2014 geïntroduceerde programma Talentontwikkeling in Internationale Context voort. Ook dit jaar kunnen drie teams, bestaande uit een scenarist, regisseur en producent, met een bijdrage van het Fonds een project ontwikkelen voor de internationale markt.

WAT & VOOR WIE
Het programma richt zich op teams met een heldere visie en de ambitie om urgente, eigenzinnige en cinematografisch onderscheidende filmprojecten in en voor de internationale markt te ontwikkelen. De teams dienen te bestaan uit een scenarist, regisseur (of scenarist/regisseur) en producent.

Het traject beslaat maximaal 18 maanden en dient een speelfilmscenario op te leveren dat door de ontwikkeling in internationale context goede kans heeft om als internationale coproductie gerealiseerd te worden en tevens in potentie internationaal succesvol kan zijn via selectie voor toonaangevende festivals, prijzen en internationale uitbreng.

Per geselecteerd team wordt, naar gelang de invulling en behoefte, een internationale expert aan het project verbonden om het traject intensief te begeleiden.

VOORWAARDEN
– Het eerdere werk van de regisseur moet getuigen van een oorspronkelijke en herkenbare signatuur en cinematografie;
– De regisseur is in ieder geval de afgelopen 10 jaar met tenminste één speelfilm geselecteerd voor één van de toonaangevende filmfestivals en/of onderscheiden met een nominatie of prijs zoals genoemd in het Financieel & Productioneel Protocol van het Nederlands Filmfonds;
– De producent heeft in ieder geval een aantoonbaar trackrecord op het gebied van internationale coproductie en heeft tenminste één speelfilm op zijn/haar naam staan die in de Nederlandse bioscopen is uitgebracht. Indien de betrokken producent of scenarist eveneens met eerder werk is geselecteerd en/of onderscheiden is voor één van de genoemde festivals, nominaties of prijzen, verhoogt dit de kans op selectie;
– Alleen oorspronkelijke speelfilmplannen (dus geen adaptaties, sequels of remakes) komen in aanmerking voor een bijdrage;
– Het te ontwikkelen filmplan moet urgentie hebben, inhoudelijk en visueel onderscheidend zijn met een duidelijke handtekening van de maker en dient, in potentie, een duidelijk internationaal appeal te hebben;
– De makers moeten allen beschikbaar zijn om het traject volledig te doorlopen;
– Projecten die al twee keer door het Filmfonds zijn afgewezen komen niet in aanmerking;
– Projecten die de bij de vorige ronde Talentontwikkeling in Internationale Context zijn ingediend (en afgewezen) komen niet in aanmerking.

SELECTIEPROCEDURE
Een selectiecommissie bestaande uit Nederlandse en buitenlandse adviseurs beoordeelt de kwaliteit van de aanvraag. Alleen aanvragen die aan de gestelde voorwaarden voldoen en die blijk geven van een doordacht werkplan waarbij internationale professionals en internationaal gerenommeerde organisaties zijn betrokken, komen voor selectie in aanmerking.
Prioriteit wordt gegeven aan projecten waarbij samenwerking wordt beoogd met talenten en partners uit andere Europese landen en met landen binnen en buiten Europa waarmee op basis van coproductieverdragen, MOU’s of samenwerkingsverbanden nauwe coproductierelaties met Nederland bestaan.

BIJDRAGE
De maximale bijdrage is € 70.000. Deze omvat het schrijfgeld voor de scenarist en de financiering van het internationale traject dat het team voor ogen heeft.

AANVRAAG
De aanvraag omvat tenminste:
– Een treatment (deze mag via het Fonds zijn ontwikkeld);
– De regievisie van de regisseur op het filmplan;
– Een werkplan aangaande het internationale traject dat het team voor ogen heeft en een motivatie van de producent, scenarist en regisseur op welke manier dit kan bijdragen aan de optimale ontwikkeling van het filmplan en de verdere persoonlijke ontwikkeling van het team.

1. Er kan worden gedacht aan kosten voor deelname aan trainingsprogramma’s of lab’s, een stage bij buitenlandse productiehuizen, residenties voor de scenarist/regisseur en het betrekken van internationale (script) coaches en/of consultants, researchkosten en reis- en verblijfkosten.
2. Wij nodigen u nadrukkelijk uit buiten de gebaande paden te treden via verschillende vormen van training en coaching, zowel voor de scenarist/regisseur als voor de producent. Het is met andere woorden niet de bedoeling dit in te vullen conform het reguliere projectontwikkelingstraject.
3. Er moet tevens duidelijk gemaakt worden dat het project ook internationaal interessant kan zijn om als majoritaire Nederlandse coproductie te ontwikkelen, bijvoorbeeld met welke landen en waarom;
– Een begroting en dekkingsplan, waaruit blijkt dat de investering door de productiemaatschappij en/of derden ten minste 10% van de totale kosten bedraagt;
– De CV’s/filmografieën van alle leden van het team;
– Eerder werk van de regisseur (indien van toepassing Engels ondertiteld).
– Een toelichting van de producent op de aanvraag.

(Zie ook de toelichting op de beoordelingscriteria in het Algemeen Reglement van het Fonds).

INDIENEN

Aanvragen kunnen tot 6 mei 2015 (17.00 uur) volledig in het Engels en digitaal worden ingediend door een in Nederland gevestigde productiemaatschappij  via https://aanvragen.filmfonds.nl. Tevens dient binnen 2 werkdagen na indiening een papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) ondertekend aangeleverd te worden bij het Nederlands Filmfonds, Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam.

Uitsluitend aanvragen waarvan het aanvraagformulier volledig is ingevuld en die voorzien zijn van alle bijlagen worden in behandeling genomen. Op aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden zijn voorts het Financieel & Productioneel Protocol, het Algemeen Reglement en het Deelreglement Filmactiviteiten van het Nederlands Filmfonds van toepassing.
INFORMATIE

Voor vragen met betrekking tot dit programma kunt u contact opnemen met Dany Delvoie  (d.delvoie@filmfonds.nl).

Bekijk welke teams in 2014 werden geselecteerd voor het programmaTalentontwikkeling in Internationale Context.