Oproep aanvragen Talentontwikkeling in Internationale Context

In aansluiting op de beleidsprioriteiten van minister Bussemaker zal het Fonds, aanvullend op de bestaande mogelijkheden, vanaf  2014 een extra programma aanbieden voor de ontwikkeling van filmplannen van getalenteerde makers in internationale context.

Drie teams per jaar, bestaande uit een scenarist, regisseur en producent, kunnen met een bijdrage van het Fonds en in nauwe samenwerking met internationaal vooraanstaande professionals een filmplan ontwikkelen. Het Filmfonds richt zich met dit programma op teams, met een heldere visie en de ambitie om urgente, eigenzinnige en cinematografisch onderscheidende filmprojecten in en voor de internationale markt te ontwikkelen.

VOOR WIE

Het programma is bedoeld voor teams bestaande uit een scenarist, regisseur (of scenarist/regisseur) en producent, waarvan in ieder geval de regisseur de afgelopen 5 jaar met tenminste één film geselecteerd is voor één van de toonaangevende filmfestivals en/of onderscheiden is met een nominatie of prijs zoals genoemd in het Financieel & Productioneel Protocol van het Nederlands Filmfonds. Het eerdere werk van de regisseur moet getuigen van een oorspronkelijke en herkenbare signatuur en cinematografie. De producent heeft in ieder geval een aantoonbaar trackrecord op het gebied van internationale coproductie en dient tenminste één speelfilm op zijn/haar naam te hebben staan die in de Nederlandse bioscopen is uitgebracht. Indien de betrokken producent of scenarist eveneens met eerder werk is geselecteerd en/of onderscheiden is voor één van de genoemde festivals, nominaties of prijzen, verhoogt dit de kans op selectie.

BIJDRAGE

De maximale bijdrage is € 70.000. Deze omvat het schrijfgeld voor de scenarist en de financiering van het internationale traject dat het team voor ogen heeft. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor deelname aan trainingsprogramma’s of lab’s, een stage bij buitenlandse productiehuizen, residenties voor de scenarist/regisseur en het betrekken van internationale (script) coaches en/of consultants, researchkosten en de reis- en verblijf kosten die met het internationale traject samenhangen.

INDIENEN

  • Aanvragen moeten volledig in het Engels worden ingediend door een team bestaande uit een producent, regisseur en scenarist; daarbij dient het team compleet te zijn en kunnen regisseur en scenarist één en dezelfde persoon zijn;
  • Een aanvraag kan worden ingediend vanaf maandag 5 mei tot uiterlijk 15 augustus 2014 (17:00 uur) door een in Nederland gevestigde productiemaatschappij;
  • Alleen oorspronkelijke speelfilmplannen (dus geen adaptaties, sequels of remakes) komen in aanmerking voor een bijdrage;
  • Het te ontwikkelen filmplan moet urgentie hebben, inhoudelijk en visueel onderscheidend zijn met een duidelijke handtekening van de maker en dient, in potentie, een duidelijk internationaal appeal te hebben.

(Zie ook de toelichting op de beoordelingscriteria in het Algemeen Reglement van het Fonds).

De aanvraag omvat tenminste:

– Een treatment voor een nieuw project;
– De regievisie van de regisseur op het te ontwikkelen filmplan;
– Een werkplan aangaande het internationale traject dat het team bij de ontwikkeling voor ogen heeft en een motivatie van de producent, scenarist en regisseur op welke manier dit kan bijdragen aan de optimale ontwikkeling van het filmplan. Hierin moet duidelijk gemaakt worden dat het project ook internationaal interessant kan zijn voor coproductie, bijvoorbeeld met welke landen en waarom;
– Een begroting en dekkingsplan, waaruit blijkt dat ten minste 10% van de totale kosten door de productiemaatschappij en/of derden wordt geïnvesteerd vergezeld van een toelichting daar op;
– De CV’s/filmografieën van alle leden van het team;
– Eerder werk van de regisseur (indien van toepassing Engels ondertiteld).
– Een toelichting van de producent op de aanvraag.

SELECTIEPROCEDURE

De kwaliteit van de aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het treatment, de regievisie en een toelichting van de producent op aanvraag, het budget, financieringsplan, het werkplan aangaande het internationale traject  en de motivaties van het betrokken team. Prioriteit wordt gegeven aan projecten waarbij samenwerking wordt beoogd met talenten en partners uit andere Europese landen en met landen binnen en buiten Europa waarmee op basis van coproductieverdragen, MOU’s of samenwerkingsverbanden nauwe coproductierelaties met Nederland bestaan.

Alleen aanvragen die aan de gestelde voorwaarden voldoen en die blijk geven van een doordacht werkplan waarbij internationale professionals en internationaal gerenommeerde organisaties zijn betrokken, komen voor selectie in aanmerking. De selectiecommissie bestaat uit Nederlandse en buitenlandse adviseurs.

Aanvragers dienen er rekening mee te houden in de week van 8 september beschikbaar te zijn voor selectiegesprekken. Hierbij wordt het gehele team uitgenodigd om de voorgelegde aanvraag met de internationale selectiecommissie te bespreken.

Per geselecteerd team wordt, naar gelang de invulling en behoefte, een internationale expert aan het project verbonden om het traject intensief te begeleiden.

Het traject beslaat maximaal 18 maanden en dient een speelfilmscenario op te leveren dat door de ontwikkeling in internationale context goede kans heeft om als internationale coproductie gerealiseerd te worden en tevens in potentie internationaal succesvol kan zijn via selectie voor toonaangevende festivals, prijzen en internationale uitbreng. De makers moeten allen beschikbaar zijn om dit traject volledig te doorlopen.

Bron: Nederlands Filmfonds