Nieuwe aanvraagronde non-fictie transmedia projecten

Met deze bijdrage willen het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren.

Binnen dit samenwerkingsproject is er voor 2014 door de drie fondsen een totaalbedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. In 2014 zijn er drie aanvraagrondes.

Doelstelling

De drie fondsen willen met deze regeling projecten met artistieke kwaliteit binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en e-cultuur samen komen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten waarin wordt gezocht naar andere manieren van storytelling. Die in het teken staan van maatschappelijke vraagstukken en een duidelijk aanwijsbare filmische component hebben waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen samenkomen. Deze moeten zich binnen het verhaal verhouden tot de werkelijkheid. Dit hoeft overigens het gebruik van fictieve (spel)elementen in de uitwerking niet in de weg te staan. De projecten kunnen enkel het web als platform hebben of onder andere een speelfilm, documentaire, tv programma als uitgangspunt hebben, waarnaast op een betekenisvolle wijze interactieve en/of digitale media worden ingezet.

Projecten die eerder een ontwikkelings- of realiseringsbijdrage hebben gekregen van één of meerdere van de betrokken fondsen voor het transmedia-gedeelte van het project, kunnen via deze regeling geen aanvraag meer doen.

Wie komt in aanmerking?

Zowel omroepen als onafhankelijke producenten kunnen een aanvraag indienen. Onderwijsinstellingen zijn uitgesloten van deze regeling.

Procedure

Het Mediafonds is penvoerder, mede namens de andere cultuurfondsen. Aanvragen kunnen door middel van het aanvraagformulier per e-mail vóór de uiterste indiendatum worden ingediend bij het Mediafonds.

Aanvragen die na een termijn van 5 werkdagen nog steeds onvolledig zijn of aanvragen waarbij onderdelen ontbreken worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van de volledige aanvraag stuurt het Mediafonds binnen vijf werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging voorzien van een administratienummer.

Op alle aanvragen zijn de in deze oproep gestelde voorwaarden van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds).  Alle aanvragen zullen worden getoetst aan de doelstelling zoals in deze oproep geformuleerd.

De projecten die voldoen aan de voorwaarden worden vervolgens voorgelegd aan een deskundige adviescommissie. De uitslag van de selectie zal binnen 6 weken schriftelijk bekend worden gemaakt.

Ontwikkeling of realisering

Bij een ontwikkelingsaanvraag moet een duidelijke beschrijving van het uiteindelijk beoogde project (inclusief verhaallijnen) worden gegeven en welk eindproduct de makers concreet voor ogen staat (visie op interactie, vormgeving en informatie architectuur, betrokken teamleden) en welke stappen in de ontwikkeling genomen worden. In een realiseringsaanvraag moeten alle hieronder genoemde selectie elementen worden verwerkt.

Selectie

Bij de selectie wordt gelet op:

1. De artistieke kwaliteit, de originaliteit en de maatschappelijk relevantie van het transmedia project. Hierbij wordt gelet op:

a. het onderwerp en de inhoudelijke visie en motivatie van de makers;
b. de vormgeving van het project;
c. visie op de wijze van interactie;
d. de media- en informatiearchitectuur;
e. de verhaallijn (bij ontwikkeling) of het scenario ( bij realisering);
f. de aanwezige expertise en de mate van interdisciplinaire samenwerking binnen het team van makers;
g. eerder werk van de makers;
h. research dat ten grondslag ligt aan het onderwerp;
i.  in hoeverre het project een toevoeging is op bestaande en vergelijkbare projecten;

2. Consistentie van het project qua doelstelling, opzet en inhoud.

3. De mate waarin het project (technisch en inhoudelijk) duidelijk omschreven is, de begroting en financiering solide is en het eindproduct haalbaar is;

4. De mate waarin de aanvraag getuigt van kennis en inzicht in de doelgroep, het verwachte publieksbereik, de publieksparticipatie alsmede een plan van aanpak hoe dit publiek te bereiken;

5. De mate waarin het project stimuleert dat zoveel mogelijk gebruikte en geproduceerde (open) content en (open source) software publiekelijk beschikbaar is en blijft;

6. In hoeverre het project een overwegend Nederlands karakter heeft.

Bijdrage

Per ronde zal het beschikbare budget bekend gemaakt worden. Het budget van de eerste ronde bedraagt maximaal € 250.000.  Ten aanzien van de financiering dient de aanvrager rekening te houden met Europese regelgeving rond staatssteun. Het strekt dan ook tot aanbeveling wanneer er, naast de fondsbijdragen in het kader van deze regeling andere partijen investeren in de financiering van het project.

Ontwikkeling
De ontwikkelingsbijdrage is maximaal € 25.000 per project. Bij een ontwikkelingsaanvraag dient een begroting te worden ingediend van de ontwikkelingskosten, vergezeld van een financieringsplan voor de eventuele realisatie aanvraag. In 2014 worden maximaal 8 projecten in de ontwikkelingsfase gefinancierd.

Realisering
De maximale realiseringsbijdrage per project bedraagt € 100.000. Een realiseringsaanvraag  waarbij de ingediende begroting nog niet toegezegde bijdragen bevat, dient de volledige financiering gegarandeerd te zijn binnen 6 maanden na eventuele toekenning van de gezamenlijke fondsbijdrage. Offertes van betrokken partijen dienen te worden bijgevoegd.

Hoe en wanneer aanvragen?

In 2014 zijn er drie aanvraagrondes. De eerste ronde sluit op donderdag 24 april 2014. De tweede ronde sluit op donderdag 19 juni 2014 en de derde ronde sluit op donderdag 2 oktober 2014.

Het aanvraagformulier is te vinden op http://www.mediafonds.nl/transmedia

Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient met bijlagen op de inzenddatum vóór 17.00 uur, op het e-mailadres aanvragen@mediafonds.nl ingediend te worden in één PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen) met een maximale bestandsgrootte van 7MB. Indien het bestand groter is dan 7MB dient het op een andere wijze digitaal te worden aangeleverd bij het fonds via bijvoorbeeld Dropbox of WeTransfer.

Contact
Voor vragen over deze bijdrage kunt u terecht bij Syb Groeneveld van het Mediafonds.

Lees meer

Gehonoreerde projecten Transmedia 2013

Bron: Mediafonds