Mediafonds zoekt adviseurs

Het Mediafonds zoekt adviseurs. Het fondsbestuur wil zijn adviseursbestand verbreden en aanvullen.

Het Mediafonds zoekt:

Adviseurs met specifieke deskundigheid

  • Het gaat hierbij om deskundigen op het gebied van het maken van culturele radio- en televisieprogramma’s zoals speelfilmregisseurs en regisseurs van televisiedrama, regisseurs en andere makers van adaptaties en registraties van podiumkunsten en van kinder- en jeugdprogramma’s, scenarioschrijvers, dramaturgen, documentairemakers,  makers van radiodocumentaires, radiodrama, animatiefilm en e-cultuur. Van deze adviseurs wordt verwacht dat zij een grondige kennis hebben op een van de terreinen die het fonds bestrijkt en dat zij hun kwaliteitsoordeel kunnen motiveren.

Adviseurs met algemene deskundigheid

  • De projecten die bij het fonds worden ingediend zijn door deskundigen binnen de publieke omroep al beoordeeld op programmeerbaarheid. Het fonds betrekt mede in zijn beoordeling of de projecten bijzonder zijn, d.w.z. of zij zeldzaam zijn binnen de culturele programmering en of zij daaraan iets toevoegen. Aan iedere adviescommissie nemen dan ook, naast de vakexperts, algemene deskundigen deel om met name ook over dit aspect te adviseren. Van deze adviseurs wordt verwacht dat zij een aantoonbare brede kennis hebben van het culturele veld en/of de jeugdcultuur en van de culturele programmering op radio en/of televisie en/of e-cultuur, die blijkt uit publicaties, presentaties, gemaakte programma’s etc.
  • Adviseurs ondertekenen het hieronder te vinden protocol.
  • Adviseurs kunnen niet in dienst zijn van een van de landelijke of regionale publieke zendgemachtigden.
  • Producenten van producties waarvoor bij het Mediafonds subsidie wordt aangevraagd komen niet in aanmerking.
  • Adviseurs worden nooit geraadpleegd over subsidieverzoeken waarbij zij op een of andere manier zijn betrokken. Van hen wordt verwacht dat zij eventuele betrokkenheid direct melden.
  • Adviseurs worden benoemd voor een bepaalde tijd, met een minimum van een jaar.
  • Zij ontvangen reiskostenvergoeding en vacatiegeld.

Kandidaten kunnen zich schriftelijk of per e-mail opgeven bij het fonds vóór 9 december 2013, onder vermelding van ‘adviseur’. Producenten van producties waarvoor bij het Mediafonds subsidie wordt aangevraagd komen niet in aanmerking.

De opgave dient vergezeld te gaan van een c.v. en een korte motivatie. Ook dienen kandidaten een favoriete Nederlandse radio-, televisie- of internetproductie te noemen, met een gemotiveerde toelichting op die keuze.

Nadere informatie kan worden verkregen bij het bureau van het fonds: 020-623 39 01 / info@mediafonds.nl

Het Mediafonds (Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties) is een op grond van de Mediawet opgerichte stichting die subsidie verleent voor de ontwikkeling en de productie van cultureel programmamateriaal van en voor de landelijke en regionale publieke omroep. Het gaat daarbij met name om artistiek hoogwaardige dramaproducties, documentaires, kunst- en jeugdprogramma’s en e-cultuur projecten. Voordat het bestuur van het fonds een besluit neemt over aanvragen wint het advies in bij commissies van deskundigen.

PROTOCOL ADVISEURS EN ADVIESCOMMISSIES

Voordat een subsidie-aanvraag wordt behandeld kan het bestuur van het Mediafonds advies over de aanvraag inwinnen.

Het Mediafonds kan schriftelijk deskundigenadvies inwinnen bij een of meerdere adviseurs of een adviescommissie bijeenroepen voor een of meer te behandelen
aanvragen.

Adviseurs die deelnemen aan adviescommissies worden door het bestuur van het Mediafonds benoemd en ontslagen. De benoeming geldt voor een bij de benoeming vastgelegde termijn.

Het Mediafonds besluit of een aanvraag wordt voorgelegd aan een adviescommissie en zo ja, wie daarvoor worden uitgenodigd.

Een adviescommissie bestaat in beginsel uit vijf leden en wordt geleid door een senior staflid van het Mediafonds. Een projectmedewerker van het Mediafonds is secretaris van de commissie. Het bureau van het Mediafonds verwerkt de beraadslaging in een schriftelijk advies aan het bestuur. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van het Mediafonds.

Het bestuur van het Mediafonds zal bij zijn uiteindelijke besluit over een aanvraag het advies van de commissie betrekken. De leden van de adviescommissie ontvangen een afschrift van de besluiten over de aanvragen waarover zij hebben geadviseerd.

De adviescommissie adviseert over de inhoudelijke / kwalitatieve waarde van voorliggende aanvragen in het licht van de regeling en doelen van het Mediafonds. Financiële en organisatorische aspecten blijven buiten de beoordeling voor zover deze niet van invloed zijn op genoemde waarden. Het Mediafonds kan, indien dit wenselijk wordt geacht, de commissie of afzonderlijke adviseurs verzoeken ook een oordeel te geven over deze aspecten van een aanvraag.

De adviseurs en adviescommissies zijn onpartijdig in hun oordeel en vervullen hun taak naar beste weten. De informatie die de adviseurs ontvangen wordt door hen strikt vertrouwelijk behandeld.

De aanvraag en alle daarop betrekking hebbende stukken worden na de beraadslaging ingeleverd bij het Mediafonds. De beraadslaging ter vergadering is eveneens vertrouwelijk. Adviseurs onthouden zich van het geven van informatie aan aanvragers of derden over de inhoud van het besprokene en verwijzen voor informatie door naar het Mediafonds.

Indien een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend in dezelfde subsidieronde, dan wel een organisatie waarvoor hij werkt een aanvraag heeft gedaan, dan wel zal meewerken aan een project waarvoor een aanvraag is ingediend, of anderszins een persoonlijk belang heeft bij een aanvraag in dezelfde ronde, wordt hij niet uitgenodigd voor een adviescommissie- vergadering in dezelfde ronde. Indien een lid van een adviescommissie in zo een geval per abuis wel wordt uitgenodigd stelt hij het Mediafonds daarvan per omgaande op de hoogte, zodat een andere adviseur kan worden uitgenodigd. Indien een lid van de adviescommissie op andere wijze betrokken is bij een aanvraag, meldt hij dit vooraf aan de secretaris. In dat geval zal de adviseur niet aan de beraadslaging over die aanvraag deelnemen. In geval van twijfel besluit het Mediafonds.

Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen en bij aanwezigheid van tenminste drie commissieleden. Een van het gezamenlijk advies afwijkende mening wordt opgenomen in het schriftelijk advies aan het bestuur van het Mediafonds.

Adviseurs nemen tijdens en na afloop van hun adviseurschap met enige regelmaat deel aan evaluaties van projecten waarover zij hebben geadviseerd.

Leden van de adviescommissies ontvangen voor deelname aan vergaderingen en evaluaties een vergoeding afhankelijk van de omvang van het pakket te behandelen
aanvragen.