Non-fictie transmedia regeling

Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie starten een regeling voor non-fictie transmedia producties. Er is in 2013 een bedrag van € 300.000 beschikbaar.

Bijzondere procedure voor ondersteuning non-fictie transmedia producties

Met een transmedia productie wordt bedoeld dat binnen een bepaalde periode via verschillende media (bijvoorbeeld via website, radio, televisie, sociaal netwerk, mobiele applicatie, een boek of een online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. Tot dusver zijn er in Nederland weinig transmedia producties tot stand gekomen die zich verhouden tot maatschappelijk relevante onderwerpen. Deze regeling heeft tot doel dit soort non-fictie transmedia producties met artistieke kwaliteit te stimuleren. We zijn op zoek naar projecten die zich binnen het verhaal verhouden tot de werkelijkheid. Dit hoeft het gebruik van fictieve (spel)elementen in de uitwerking overigens niet in de weg te staan.

Recente transmedia-non-fictie producties zijn het Canadese Insomnia (http://insomnia.nfb.ca), de ARTE productie over Alma (http://alma.arte.tv/en) het recente Firestorm project van de Guardian (http://bit.ly/16iPRV3) en het nog lopende 94 Elements project (http://www.94elements.com/).

Het Mediafonds beoogt met deze regeling binnen het interdisciplinaire medialandschap het aanbod van veelbelovende non-fictie transmedia producties met publieke waarde te stimuleren.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil met deze regeling cross-overs en innovatie bevorderen op het gebied van transmedia producties die in het teken staan van maatschappelijke vraagstukken. Hierin is onder meer een rol weggelegd voor de disciplines vormgeving en e-cultuur.

In het eerste kwartaal van 2014 worden de 2 rondes geëvalueerd en wordt besloten of deze vorm van ondersteuning in een regeling moet worden vastgelegd. De eerste ronde sluit op 3 oktober 2013 en heeft een maximaal beschikbaar bedrag van €200.000. De tweede ronde sluit op 21 november 2013.

Doel en criteria

Deze procedure heeft als doel het verstrekken van subsidies ten behoeve van non-fictie transmedia producties. Aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:

– De artistieke kwaliteit, de originaliteit en de maatschappelijk relevantie van het transmedia-project moeten duidelijk aantoonbaar zijn. Hierbij wordt gelet op:
a. het onderwerp en de inhoudelijke visie en motivatie van de makers;
b. de vormgeving van het project;
c. visie op de wijze van interactie en gelaagdheid;
d. de media- en informatiearchitectuur;
e. de verhaallijn (ontwikkeling) of het scenario (productie);
f. de aanwezige expertise en de mate van interdisciplinaire samenwerking binnen het team van makers;
g. eerder werk van de makers;
h. research die ten grondslag ligt aan het onderwerp;
i. in hoeverre het project een toevoeging is op bestaande en vergelijkbare projecten.
– Het project is consistent qua doelstelling, opzet en inhoud.
– Het project levert duidelijk omschreven (technisch en inhoudelijk) en haalbare eindproducten op.
– De aanvraag getuigt van kennis en inzicht in de doelgroep, het verwachte publieksbereik en de publieksparticipatie.
– Het project stimuleert dat zoveel mogelijk gebruikte en geproduceerde (open) content en (open source) software publiek beschikbaar is en blijft.
– Het project heeft een overwegend Nederlands karakter.
– Het project heeft een redelijke en sluitende begroting.

Adviescommissie
De Besturen kunnen een aanvraag ter advisering voorleggen aan een adviescommissie van minimaal drie leden. De commissie beschikt minstens over voldoende deskundigheid op het gebied van e-cultuur en non-fictie transmedia producties.
De adviescommissie geeft met name een oordeel in hoeverre het project waarvoor een bijdrage is aangevraagd volgens haar bijdraagt aan het doel en de criteria van deze bijzondere procedure.

Inzendtermijnen en beschikbaar budget
De eerste ronde sluit op 3 oktober 2013 en heeft een maximaal beschikbaar bedrag van €200.000. De tweede ronde sluit op 21 november 2013.

  • Het beschikbare budget in 2013 is €300.000.
  • Er wordt maximaal 100% van het begrote tekort vergoed met een maximum per project van € 100.000 voor een productieaanvraag.
  • Voor de ontwikkeling van projecten is maximaal € 50.000 beschikbaar met een maximum per project van € 25.000.
  • Indien de ingediende begroting nog niet toegezegde bijdragen bevat, dient de aanvrager binnen vier maanden na eventuele honorering een voor 100% gedekte begroting te overleggen.
  • Indien de verwachting is dat het project inkomsten genereert, zal bij toewijzing een garantiesubsidie worden verstrekt op basis van de begroting en de bijbehorende financiële dekking.
  • Het bevoegde Bestuur neemt binnen 6 weken na de bepaalde inzendtermijn een besluit.
    Contact

Voor vragen over deze procedure en de aanvraag kunt u terecht bij:
– Syb Groeneveld van het Mediafonds: syb.groeneveld@mediafonds.nl
– Joris van Ballegooijen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl

Procedure
Voor het aanvragen wordt een aanvraagformulier opgesteld. Dit wordt in augustus beschikbaar gesteld via de websites van beide fondsen. De aanvrager geeft onder andere aan bij welke fonds men indient. Voor het verkrijgen van een subsidie moet de aanvrager zijn ingeschreven in het Handelsregister.

Als men kiest voor het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties gelden de Algemene Voorwaarden van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.

Als men kiest voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geldt het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

Janny Rodermond, directeur/bestuurder

Het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties,

Namens deze,

Hans Maarten van den Brink, directeur

Bron: Mediafonds