Spreekuur voor medewerkers Publieke Omroep

Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I. FNV KIEM organiseert in juni in haar kantoor op het Mediapark in Hilversum een spreekuur om vragen hierover te beantwoorden.

In de afgelopen periode heeft FNV KIEM bij omroepen ledenvergaderingen gehouden. Met medewerkers is gesproken over de personele gevolgen van de reorganisaties. Daarbij werd met name duidelijk dat nog steeds heel veel vragen (blijven) liggen over de persoonlijke consequenties van de reorganisatie.

Wat gaat er in de toekomst precies met mijn baan / functie gebeuren? Hoe ziet de organisatie er straks uit en heb ik daarin nog een plaats? Wat gebeurt er als ik boventallig word? Wat zijn mijn rechten bij ontslag? Wat betekent het sociaal plan voor mij? Hoe kan FNV KIEM mij daarbij helpen?

Sociaal plan verlengd
De meeste omroepen gaan nog uit van de datum van 1 januari 2014 waarop arbeidsovereenkomsten beëindigd zullen worden. Daarom verwacht FNV KIEM dat op grond van de procedures in het sociaal plan en (wettelijke) ontslagprocedures de boventalligheidverklaringen in de maand juni door de omroepen worden afgegeven. Maar ook daarna kunnen nog beëindigingen aan de orde zijn, reden waarom het sociaal plan Landelijke Publieke Omroep nu door FNV KIEM verlengd is tot 1 januari 2015.

Spreekuur
In de maand juni organiseert FNV KIEM in haar kantoor Mediapark Hilversum een spreekuur waar leden met juridische en inhoudelijke vragen over de reorganisatie/fusie en boventalligheid/ontslag terecht kunnen. Juristen en bestuurders van FNV KIEM beantwoorden vragen en geven advies.

Omroepmedewerkers die nog geen lid zijn van FNV KIEM kunnen ook gebruik maken van het spreekuur als zij lid worden.

Contact
Medewerkers van de Publieke Omroep die een vraag hebben en deel willen nemen aan het spreekuur kunnen contact opnemen met het secretariaat CBB van FNV KIEM via secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl of (020) 355 36 36.

Bron: FNV Kiem