Regeerakkoord zet streep door culturele mediaproducties en integraal mediabeleid

Afgelopen maandag werd in het regeerakkoord bekend gemaakt dat de fusie tussen het Stimuleringsfonds voor de Pers en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties wordt heroverwogen, dat het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan en dat met deze heroverweging 16 miljoen euro wordt bespaard.

Hieruit blijkt dat het Mediafonds uiterlijk met ingang van 1 januari 2017 zijn subsidie verliest. In de grote bezuiniging op de Publieke Omroep is het kennelijk de bedoeling specifiek de geoormerkte gelden voor kunst en cultuur en de samenwerking met culturele instellingen, makers en producenten te treffen. Kunst en cultuur zouden naar de mening van het Mediafonds juist een hoofdtaak van de publieke omroep moeten zijn.

Deze bezuiniging zou neerkomen op opheffing van het Mediafonds. Dit is een forse klap voor alle makers van bijzondere culturele en innovatieve mediaproducties, die in het hart staan van een medialandschap dat aan snelle en ingrijpende veranderingen onderhevig is. Zonder een bijdrage van het Mediafonds zullen veel bijzondere culturele mediaproducties in de toekomst niet meer gemaakt worden. Alleen al voor documentaires komt de maatregel neer op een bezuiniging van zo’n acht miljoen euro per jaar. Dat is een groot gemis voor het Nederlandse publiek, voor de cultuur- en mediasector en de creatieve industrie.

Het staat ook haaks op het politieke voornemen om een nieuw mediabeleid te ontwikkelen, waarin zowel publieke als private partijen toegang tot mediasubsidies konden krijgen. Het niet doorgaan van de fusie met het Persfonds, die daarvoor een eerste aanzet was, is daarmee zowel een slag voor de wereld van de cultuur als van de journalistiek.

Het Mediafonds tast in het duister over de inhoudelijke gronden voor de maatregel. Het fonds beraadt zich momenteel op zijn toekomst en roept zowel de politiek als het media- en cultuurveld op om het niet zo ver te laten komen. Een tweede ‘heroverweging’ lijkt op zijn plaats.

Bron: persbericht Mediafonds