Regeling opnieuw indienen afgewezen aanvraag subsidieaanvragen Mediafonds aangepast

Het Mediafonds heeft met ingang van 1 juni 2012 zijn regeling aangaande het opnieuw indienen van aanvragen aangepast.

In de oude regeling kon een op inhoudelijke gronden afgewezen project niet opnieuw worden ingediend. In de praktijk werden echter eerder afgewezen projecten opnieuw in behandeling genomen nadat ze op essentiële onderdelen waren aangepast. Soms werden projecten zelfs meerdere keren opnieuw ingediend en in behandeling genomen. Was een afwijzing om budgettaire redenen dan kon de aanvraag nog éénmaal in dezelfde vorm worden ingediend. De laatste jaren konden in december, in de laatste subsidieronde van het jaar waarin de schotten tussen de subsidiecategorieën wegvielen en bovendien vrijgevallen subsidiegeld beschikbaar  kwam, telkens alsnog alle projecten worden gesubsidieerd.

De druk op het budget van het Mediafonds is echter inmiddels zo groot geworden dat er in 2012 en volgende jaren zeker projecten op budgettaire gronden definitief moeten afvallen. Het is in dat licht niet wenselijk dat projecten die worden afgewezen om inhoudelijke en/of budgettaire reden steeds opnieuw, al dan niet in een volgend jaar, kunnen worden ingediend.

Om deze reden is besloten dat voor een bepaald project niet meer dan twee keer subsidie kan worden aangevraagd, ook niet in een volgend subsidiejaar en ook niet als het project sterk wordt aangepast. De aard van de afwijzing maakt daarbij niet uit. Er is sprake van hetzelfde project als het onderwerp in hoofdlijnen hetzelfde is en wanneer het gaat om dezelfde makers, met name de scenarist, regisseur of producent. Bij projecten waarvoor in delen subsidie wordt aangevraagd en/of verleend geldt elk onderdeel als een afzonderlijk project. Indieningen van vóór 1 juni 2012 worden buiten beschouwing gelaten.

Bron: Mediafonds