Onderzoek: Subsidies Filmfonds effectiever besteed – Studie Stichting Filmonderzoek

Uit onderzoek van Stichting Filmonderzoek blijkt dat subsidies van het Filmfonds steeds effectiever besteed worden. Op basis van deskresearch concludeert de stichting  dat de effectiviteit van deze subsidies  in de afgelopen vier jaar gestegen is met maar liefst 40%.

De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er bij het Filmfonds meer aandacht is gekomen voor de ‘publieksfilm’. Hierdoor is het marktaandeel van de Nederlandse film gestegen naar ruim 20% in 2011. Nederlandse films die een subsidie ontvingen konden in 2011 rekenen op een totaal aan 4,3 miljoen bioscoopbezoeken. Voorbeelden van succesvolle Nederlandse publieksfilms die subsidie kregen van het Filmfonds zijn Sonny Boy, De Heineken Ontvoering en Loft. Het onderzoek laat verder zien dat, door gestegen opbrengsten, Nederlandse films maar voor de helft van de financiering van subsidie afhankelijk zijn.

De Rijksoverheid ondersteunt de totstandkoming van films via het Nederlands Filmfonds. Dit fonds verleent subsidies aan producenten en scenarioschrijvers. Vrijwel alle Nederlandse films (ongeveer 90%) worden door het rijk gesubsidieerd. De zeer succesvolle film Gooische Vrouwen is hier bijvoorbeeld een uitzondering op. Stichting Filmonderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat marktonderzoek doet naar de Nederlandse filmsector en ontwikkelingen in de branche op de voet volgt. Dit is de aanleiding van het onderzoek naar de effectiviteit van de subsidiëring.

Afhankelijkheid van subsidies
Doordat Nederlandse films relatief veel bezoekers trekken en ook opbrengsten kennen uit de verkoop van dvd’s, zijn ze nog maar voor de helft afhankelijk van subsidies. Ter vergelijking: bij podiumkunsten is de afhankelijkheid van rijkssubsidies 80%. Door deze hoge bezoekersaantallen daalt het subsidiebedrag per bezoek/consumptie. Bij Nederlandse film is dit € 3,80 en ter vergelijking bij podiumkunsten tussen de € 24,- en € 160,-.

De opsteller van het rapport beargumenteert dat overheidssubsidie voor publieksfilms, ondanks het stijgende marktaandeel, onmisbaar is. Hij stelt: “Zonder deze investering zou de Nederlandse film in zijn geheel in een niche worden gedrongen. Dat zou verwoestend zijn voor de Nederlandse filmcultuur.” Ook omdat kwalitatief hoogstaande Nederlandse publieksfilms “de motor achter de groei van de Nederlandse filmsector” kunnen zijn.

Zoektocht naar andere inkomstenbronnen
Door de aanstaande bezuinigingen moeten andere inkomstenbronnen worden gezocht voor de subsidie van de filmproductie. In het onderzoeksrapport is duidelijk gemaakt dat een verhoging van de bijdrage vanuit de filmbranche tot op zekere hoogte wel mogelijk is, maar dat die niet afhankelijk kan zijn van het aandeel van de bioscoopexploitaties in de recette. Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van de filmbranche moet het Filmfonds daarnaast alles geprobeerd hebben om zijn efficiency te verhogen.

Over het onderzoek
Het rapport Criteria voor Rijkssubsidies in de Filmsector. Beoordeling van bedrijfsmatige prestaties in gesubsidieerde kunsten van dr. J. Ph. Wolff is gratis te downloaden via www.filmonderzoek.nl. Het rapport is tot stand gekomen in de periode september 2011 t/m april 2012.

Het onderzoek bevat een studie van ruim 60 publicaties en gesprekken met professionals in de filmbranche.

Over Stichting Filmonderzoek
Stichting Filmonderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat marktonderzoek doet naar de Nederlandse filmsector. Ze doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie en vertoning als productie. De stichting streeft ernaar om concrete informatie te leveren waarop weloverwogen beslissingen gebaseerd kunnen worden, en geeft daarbij desgevraagd advies. Filmonderzoek hoopt door het uitvoeren van onderzoek bovendien een algemeen inzicht in de filmsector te geven.

Bron: MVSP