Oproep Telescoopronde 2012

Het Nederlands Filmfonds, de Publieke Omroep en het CoBO subsidiëren in 2012 weer de productie van Telescoopfilms, Nederlandstalige speelfilms voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde; dit in het kader van de samenwerking tussen de Publieke Omroep, gestimuleerd door het Ministerie van OCW.

Sinds 2000 heeft Telescoop geresulteerd in de speelfilms Minoes, Nynke, De Grot, Grimm, Phileine zegt sorry, In oranje, Floris, De Dominee, Pluk van de Petteflet, Johan, Ik omhels je met duizend armen, Zwartboek, Nachtrit, Kicks, Alles is liefde, Bride Flight, Wit Licht en De Storm, Sonny Boy, Tony Tien en Tirza, Süskind, De Heineken Ontvoering en Dolfje Weerwolfje. In 2011 werden de films Alles is familie en Kenau gesteund.

Professionele speelfilmproducenten worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarbij voldaan wordt aan onder andere de volgende voorwaarden:

 • • Met de productie van het project moet binnen het jaar waarin de aanvraag is ingediend worden begonnen;
 • • Het project moet Nederlandstalig zijn, gericht zijn op een groot publieksbereik en dient een culturele meerwaarde te hebben.
 • • Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren distributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de marktkansen van het project en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;
 • • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van het project;
 • • Het voorstel dient een promotie- en marketingplan te bevatten dat door de distributeur is geschreven;
 • • Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het CoBO en de Publieke Omroep voor contracteren (te bevragen bij het CoBO);
 • • De totale staatssteunintensiteit is maximaal 50% van de productiekosten. Indien de staatssteun hoger is, zal bij een toekenning de bijdrage van de samenwerkende organisaties zodanig worden bijgesteld dat de 50% niet wordt overschreden. In het financieringsplan opgenomen bijdragen van het Filmfonds (alle ontwikkelingsbijdragen, Telescoopbijdrage en eventuele Suppletiebijdrage ) worden gezien als staatssteun. De totale bijdrage van de Publieke Omroep wordt gezien als private investering.

Toelichting

 • • Nadat de projecten bij het Nederlands Filmfonds zijn ingediend, worden ze gecontroleerd op volledigheid. Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Financieel Protocol, het Algemeen Reglement en het deelreglement Realisering worden in behandeling genomen. Projecten waar nog geen omroep aan verbonden is, kunnen wel worden ingediend. Het CoBO draagt er zorg voor dat deze projecten onder de aandacht van de publieke omroepen worden gebracht. Deze projecten worden alleen behandeld in de beslissende vergadering indien een omroep zich ten tijde van deze vergadering aan het project heeft verbonden.
 • • De Publieke Omroep zal, na advisering door de werkgroep Drama van de Publieke Omroep, een aantal films kiezen. Deze films worden daarna in de beslissende vergadering, die plaatsvindt in september 2012, beoordeeld door een commissie bestaande uit drie leden: twee adviseurs namens het Filmfonds en één vertegenwoordiger namens de publieke omroepen.
 • • Het besluit van deze commissie is bindend voor de besturen van het Nederlands Filmfonds, het CoBO en de Publieke Omroep. Bezwaar tegen de uitslag kan alleen worden aangetekend voor het deel van de bijdrage dat van het Nederlands Filmfonds afkomstig is.
 • Producenten worden telefonisch en schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld.

Het vernieuwde aanvraagformulier voor deze Telescoopronde is vanaf 12 januari 2012 beschikbaar op www.filmfonds.nl

Aanvragen kunnen tot en met 3 april 2012 tot 17.00 uur* digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds, Jan Luijkenstraat 2, 1071 CM Amsterdam, telefoon: 020 5707676, fax: 020 5707689. Dossiers kunnen na indiening niet meer aangepast worden.

Zowel de digitale versie van het aanvraagformulier met alle bijlagen, als een ondertekende papieren aanvraag met bijlagen dienen uiterlijk op de betreffende indiendatum voor 17:00 uur te ontvangen zijn. De papieren versie dient u o.v.v.Telescoop 2012 in zevenvoud, met vieuwingsmateriaal op dvd en ingebonden te sturen aan: Nederlands Filmfonds Jan Luijkenstraat 2 1071 CM Amsterdam

* De sluitingsdatum en -tijd worden strikt gehanteerd. Aanvragen die te laat zijn binnengekomen of aanvragen die onvolledig zijn, worden níet in behandeling genomen.

Bron: Nederlands Filmfonds