Het Filmfonds zoekt adviseurs

Het Filmfonds zoekt per 1 januari 2012 adviseurs voor de adviescommissies Speelfilm, Animatie, Experimentele film, Documentaire en Filmactiviteiten, waaronder Filmfestivals en filmtheaters.

Het Nederlands Filmfonds verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en uitbreng van filmprojecten en aan filmactiviteiten, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit. De directeur/bestuurder laat zich hierin adviseren door adviescommissies.

Van de adviseurs wordt verwacht dat zij:

– inhoudelijk deskundig zijn op het specifieke terrein van een commissie

– ervaren zijn in het op kwaliteit beoordelen van scenario’s en filmplannen

– geen belangen hebben bij projecten

– in collegiaal verband werken en beschikbaar zijn voor gesprekken met aanvragers

– de beleidsopdrachten van het Fonds onderschrijven.

Procedure
Bij de samenstelling van de adviescommissies wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende expertisegebieden. Adviseurs dienen te beschikken over kritisch en analytisch vermogen om uit een breed scala van projectvoorstellen keuzes te maken en deze helder geformuleerd te onderbouwen. Zij dienen kennis te bezitten van de (inter)nationale filmsector en specifiek van productie, uitbreng en vertoningomstandigheden van filmprojecten.

Adviseurs worden voor een jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk tot maximaal drie keer een jaar. Honorering vindt plaats volgens de vacatieregeling van het Fonds.

Tijdbesteding
De gewenste beschikbaarheid verschilt per categorie en is onder meer afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen. Per ronde varieert het aantal vergaderdagen van één dag tot drie dagen, afhankelijk van de categorie. Een adviseur die is ingedeeld in een ronde dient op alle vergaderdata beschikbaar te zijn. De pool van adviseurs wordt zo ingericht dat het niet noodzakelijk is dat alle adviseurs aan alle subsidierondes deelnemen.

Het lezen van aanvragen en voorbereiden van commissievergaderingen vraagt per ronde ook enige dagen werk.

Heeft u interesse in deze functie? Dan verzoeken wij u om dit uiterlijk 15 december 2011 schriftelijk aan de directeur/bestuurder van het Fonds kenbaar te maken. Uw kandidaatstelling dient uitgebreid gemotiveerd te zijn en voorzien van een CV. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. Marg Brouwers, telefoon 020 5707671, m.brouwers@filmfonds.nl, of u vraagt naar de betreffende categorie.

Contact

Marg Brouwers

Hoofd Secretariaat / Directiesecretaris
020-5707671
m.brouwers@filmfonds.nl

Bron: Filmfonds