Filmfonds introduceert vernieuwde reglementen, nieuwe naam, logo en website

Het Nederlands Fonds voor de Film (Filmfonds) gaat verder als Nederlands Filmfonds. De nieuwe naam en een eenduidig zwart-wit logo dienen de herkenbaarheid in binnen-, en buitenland te verbeteren.

Het Nederlands Filmfonds introduceert op zijn nieuwe website tevens zijn geactualiseerde en in aantal sterk teruggebrachte regelgeving (van 24 naar 7 reglementen). Voor de financiering van filmproducties volgt deze het productieproces van films met de deelreglementen Ontwikkeling, Realisering en Distributie. Onder de deelregeling Filmactiviteiten zijn alle mogelijkheden voor festivals, filmtheaters, (internationale) filmbijeenkomsten, publicaties en praktijkstudies ondergebracht. Alle deelreglementen vallen onder het nieuwe Algemeen Reglement met uitzondering van de Suppletieregeling die al in januari 2011 is herzien.

Het Fonds biedt meer inzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid in het aanvraagproces en introduceert vanaf augustus digitaal aanvragen. Aanvragen dienen te voldoen aan de financiële en productionele kaders en voorwaarden gesteld in het Financieel en Productioneel Protocol en de bepalingen in de reglementen. De voorwaarden voor rapportage en verantwoording zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Verantwoording.

Het Fonds heeft de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan het vergroten van de samenhang, transparantie, efficiëntie en slagvaardigheid van de organisatie en de samenwerking met de sector. Hiertoe zijn verbeteringen doorgevoerd in de interne organisatie, is een nieuw subsidiemanagementsysteem gebouwd voor het projectenbeheer, is de regelgeving samengevoegd, verhelderd en geactualiseerd, het beoordelingskader aangescherpt en het overleg met het veld gestructureerd.

Nadere informatie vindt u op de nieuwe website met uitgebreidere zoekmogelijkheden.

Bron: Filmfonds