Notulen Algemene Ledenvergadering NBF van 31 mei 2010

AGENDA

Algemene ledenvergadering NBF maandag 31 mei 2010 20:30 uur 
SMART Project Space/LAB111 Arie Biemondstraat 111, Amsterdam-West 020-6646588/06-42258499 nbf@nbf.nl 

Agenda: 

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 4. Notulen ALV 2009 
 5. Jaarverslag 2009 
 6. Financiën 
 7. afrekening 2009 
 8. Begroting 2010 
 9. Contributie dubbelleden en 10’tjesleden 
 10. Verslag kascommissie 
 11. Bestuur 
 12. Aftreden oude bestuur 
 13. (her)verkiezen nieuw bestuur 
 14. Huisvesting 
 15. Voortgang Federatie Filmbelangen 
 16. E.w.v.t.t.k. 
 17. Rondvraag 
 18. Afsluiting