Rotterdamse Gemeenteraad stemt voor verhoging budget Rotterdam Media Fonds in 2011

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad anders beslist ten aanzien van de door het college voorgestelde halvering van de investeringssubsidie aan het RMF. De bijdrage aan het RMF in 2011 is verhoogd met € 300.000. (D66, VVD).

Tevens ziet de Raad mogelijkheden om de criteria van het Fonds Nieuwe Media/Gaming te verbreden en open te stellen voor ondernemers/producenten uit andere media sectoren die gebruik kunnen maken van deze kredietmogelijkheden. (D66, PvdA, VVD, SP).

Een derde motie van D66 die raadsbreed werd ondersteund betreft de continuering van het beleid voor de media- en creatieve sector in Rotterdam. In deze motie wordt de wethouder gevraagd nieuw beleid te formuleren samen met alle partijen uit de creatieve industrie. De focus moet liggen op samenwerking tussen de partijen in de creatieve industrie, hierbij dienen het RMC, het RMF en onderwijs geconsulteerd te worden. (D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP).

Met de goedkeuring van de moties onderkent de gemeente dat de creatieve industrie belangrijk is voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en dat deze creatieve sector met een gerichte inspanning van gemeentelijke zijde een groter effect kan genereren.