Nieuwe aanvraagformulieren Filmfonds

Hier een korte toelichting:

VOORPAGINA AANVRAAGFORMULIEREN:
Sluitingstijd vervroegd
Aanvragen dienen voortaan op woensdagmiddag vóór 16.00 uur op daarvoor bestemde data te worden ingeleverd. Iedere aanvrager ontvangt binnen 2 dagen na de inleverdatum een ontvangstbevestiging van de aanvraag per email.

Onvolledige aanvragen
Aanvragers worden binnen een week na indienen op de hoogte gebracht van eventueel ontbrekende stukken. In geval van een onvolledige aanvraag wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld, binnen 5 werkdagen de aanvraag volledig te maken. Indien de aanvrager hier niet in slaagt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en zal de aanvrager gedurende de daaropvolgende twee weken in gelegenheid worden gesteld om de aanvraagdossiers bij het fonds op te komen halen.

Hernieuwde aanvraag
Wanneer een aanvraag eerder is ingediend, maar niet in behandeling is genomen, wordt dit niet geteld als een ingediende realiseringsaanvraag.

BIJZONDERHEDEN PER PRODUCTIEFASE:
AANVRAAGFORMULIEREN VOOR REALISERINGSUBSIDIE

Voorblad: Inzake gelijktijdig indienen voor hetzelfde project
Voor Filmprojecten waarvoor een bijdrage is aangevraagd, geldt dat de behandeling van die aanvraag moet zijn afgerond en de beschikking moet zijn verstuurd, alvorens een volgende subsidie voor dat project kan worden aangevraagd.

Wijzigingen per vraag
Inzake vraag B3: Aanvraagformulier
II Projectgegevens: Deze zijn uitgebreid met de opties of het een jeugd- of kinderfilm betreft en men kan daar tevens aangeven of het project animatie-elementen bevat. Hiermee komt het aanvraagformulier voor scenario- en treatmentontwikkeling jeugdfilm te vervallen.

Inzake vraag B4: toelichting producent
Toelichting op de begroting en financieringsplannen.
Zowel de begroting als het financieringsplan dienen voorzien te zijn van een toelichting.

Indien het een aanvraag voor een coproductie betreft, graag aangeven waaruit de coproductie bestaat, aangeven hoe met bestedingsverplichtingen per locatie om zal worden gegaan en een bevestigingsbrief van de coproducent meesturen.

Inzake vraag C14: Intentieverklaringen met overige financiers
Indien de betrokkenheid van een bepaalde financier bevestigd kan worden middels een intentiebrief of andersoortige toezegging, strekt het tot de aanbeveling deze mee te sturen. Deze intentiebrieven en of toezeggingen dienen niet ouder te zijn dan negen maanden.

AANVRAAGFORMULIEREN PROJECTONTWIKKELINGSUBSIDIE
Wijzigingen per vraag

Inzake vraag B9: Viewingsmateriaal eerder werk
Het aanleveren van viewingsmateriaal van eerder werk is voortaan ook verplicht bij projectontwikkelingaanvragen en dient in 5-voud te worden aangeleverd.

De gewijzigde aanvraagformulieren kun je vinden op de website van het Filmfonds

Het Filmfonds hoopt met deze wijzigingen de behandeling van de aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kun je contact opnemen met de afdeling Lange Speelfilm (tel. 020 5707676/m.bloemers@filmfonds.nl of m.de.jong@filmfonds.nl).