Het Mediafonds is op zoek naar nieuwe adviseurs

Adviseurs op het gebied van de animatie- en dansfilm worden in het bijzonder uitgenodigd te reageren. Het fonds vindt het daarnaast belangrijk dat ook niet-westerse culturen in voldoende mate vertegenwoordigd zijn binnen de adviescommissies.

Het Mediafonds zoekt:
Adviseurs met specifieke deskundigheid
    * Het gaat hierbij om deskundigen op het gebied van het maken van culturele radio- en televisieprogramma’s zoals speelfilmregisseurs en regisseurs van televisiedrama, regisseurs en andere makers van adaptaties en registraties van podiumkunsten (met name ook dansfilms) en van kinder- en jeugdprogramma’s, scenarioschrijvers, dramaturgen, documentairemakers,  makers van radiodocumentaires, radiodrama, animatiefilm en e-cultuur. Van deze adviseurs wordt verwacht dat zij een grondige kennis hebben op een van de terreinen die het fonds bestrijkt en dat zij hun kwaliteitscriteria kunnen motiveren.

Adviseurs met algemene deskundigheid
    * De projecten die bij het fonds worden ingediend zijn door deskundigen binnen de publieke omroep al beoordeeld op programmeerbaarheid. Het fonds betrekt mede in zijn beoordeling of de projecten bijzonder zijn, d.w.z. of zij zeldzaam zijn binnen de culturele programmering en of zij daaraan iets toevoegen. Aan iedere adviescommissie nemen dan ook, naast de vakexperts, algemene deskundigen deel om met name ook over dit aspect te adviseren. Van deze adviseurs wordt verwacht dat zij een aantoonbare brede kennis hebben van het culturele veld en/of de jeugdcultuur en van de culturele programmering op radio en/of televisie en/of e-cultuur, die blijkt uit publicaties, presentaties, gemaakte programma’s etc.
    * Adviseurs kunnen niet in dienst zijn van een van de landelijke of regionale publieke zendgemachtigden.
    * Adviseurs worden nooit geraadpleegd over subsidieverzoeken waarbij zij op een of andere manier zijn betrokken. Van hen wordt verwacht dat zij eventuele betrokkenheid direct melden.
    * Adviseurs worden benoemd voor een bepaalde tijd, met een minimum van een jaar.
    * Zij ontvangen reiskostenvergoeding en vacatiegeld.

Nadere informatie kan worden verkregen bij het bureau van het fonds:
T (020) 623 39 01  
E info@mediafonds.nl

Het Mediafonds verzoekt kandidaten zich schriftelijk of per e-mail op te geven bij het fonds vóór 12 januari 2010. De opgave dient vergezeld te gaan van een c.v. en een korte motivatie. Ook dienen kandidaten een favoriete Nederlandse radio-, televisie- of internetproductie te noemen, met een gemotiveerde toelichting op die keuze. Het fondsbestuur zal in februari 2010 besluiten welke personen zullen worden benoemd als adviseur.